Besluit vaststelling Selectielijst Kamer van Koophandel vanaf 2014

Geldend van 25-06-2017 t/m heden

Besluit vaststelling Selectielijst Kamer van Koophandel vanaf 2014

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Besluiten:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde selectielijst voor de administratieve neerslag van de Kamer van Koophandel over de periode vanaf 2014 en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

De selectielijst,

Wordt afgesloten per 1 januari 2014.

Er is één uitzondering. De subtaak ‘exportdocumenten’ (handling 1 uit de bestaande lijst) wordt afgesloten per 1 januari 2013, vanaf dit moment geldt de voorliggende selectielijst.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 23 mei 2017

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Namens deze,

De algemene rijksarchivaris,

M.L. Engelhard

Den Haag, 1 juni 2017

De Kamer van Koophandel,

namens deze,

Secretaris Raad van Bestuur,

J.J. Hoogkamer

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina