Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit beperking openbaarheid archief Centrale Sector VROM 1940–1981, aanvulling 2017

Geldend van 08-09-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 13 juni 2017, nr. IENM/BSK-2017/489, houdende beperking aan de openbaarheid van het archief van de Centrale Sector VROM 1940–1981, aanvulling 2017 (Besluit beperking openbaarheid archief Centrale Sector VROM, 1940–1981)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a en b, van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995, en het advies van de algemene rijksarchivaris van 2 mei 2017, met kenmerk EDOC-#1172696-V2.

Besluit:

Tot de volgende beperkingen aan de openbaarheid van het archief van de Centrale Sector VROM 1940–1981 (aanvullingen 2017)

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen zijn de dossiers geborgen onder de inventarisnummers 6263 tot en met 6283 genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 75 jaar na sluiting van de betreffende dossiers. De beperkingen aan de openbaarheid vervallen op 1 januari van het jaar genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummer

Beperkt openbaar tot 1 januari

6263

2020

6264

2021

6265

2021

6266

2021

6267

2021

6268

2021

6269

2021

6270

2021

6271

2021

6272

2022

6273

2022

6274

2022

6275

2022

6276

2023

6277

2023

6278

2023

6279

2026

6280

2026

6281

2026

6282

2026

6283

2035

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is tot het moment van openbaarwording uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijk verkregen toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De verlening van toestemming tot inzage en de inzage zelf geschieden volgens de daarvoor bij het Nationaal Archief geldende procedures. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit de dossiers geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is tot het moment van het vervallen van de beperkingen aan de openbaarwording uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijk verkregen toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Met het oog op het belang van de staat en zijn bondgenoten zijn de dossiers geborgen onder de inventarisnummers 6256 en 6258 tot en met 6261 genoemd in de eerste kolom niet raadpleegbaar tot 75 jaar na sluiting van de betreffende dossiers. De beperkingen aan de openbaarheid vervallen op 1 januari van het jaar genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummer

Beperkt openbaar tot 1 januari

6256

2045

6258

2049

6259

2048

6260

2051

6261

2034

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van een aanvulling op het archief van de Centrale sector VROM 1940–1981, toegangsnummer 2.17.03.’.

Den Haag, 13 juni 2017

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Voor deze

Directeur van de Integrale Bedrijfsvoering IenM (IBI)

M.P.J. Bouten