Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling langdurige zorg (aanpassen mobiliteitshulpmiddelen en toevoeging echtgenoot aan informeel tarief)

Geldend van 01-07-2017 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 juni 2017, kenmerk LZ-1140775-164265, houdende wijziging van de Regeling langdurige zorg vanwege het aanpassen van de mobiliteitshulpmiddelen en de toevoeging van de echtgenoot aan het informeel tarief

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 3.1.2, eerste lid, en 3.6.5, eerste lid, van het Besluit langdurige zorg;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling langdurige zorg.]

Artikel II

Artikel 5.22, derde lid, van de Regeling langdurige zorg zoals dat luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, blijft van toepassing op een zorgovereenkomst als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling langdurige zorg die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling is gesloten.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn