Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit verlening algemeen mandaat, volmacht en machtiging aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland[Regeling vervalt per 01-07-2022.]

Geldend van 06-02-2018 t/m heden

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 7 juni 2017, nr. MinBuZa.2017-712964, tot verlening van een algemeen mandaat, volmacht en machtiging aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 en op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Aan de algemeen directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend om namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking of de Minister van Buitenlandse Zaken besluiten te nemen, rechtshandelingen te verrichten en de daartoe benodigde voorbereidingshandelingen te verrichten met het oog op de toepassing van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006, daaronder begrepen het sluiten van uitvoeringsovereenkomsten bij subsidies, en van de Comptabiliteitswet 2001, voor zover betrekking hebbend op het doen van schenkingen aan overheidsorganen in ontwikkelingslanden en het sluiten van bijdrageovereenkomsten ten laste van de begroting van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking of de begroting van de Minister van Buitenlandse Zaken, alsmede met het oog op de toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur voor zover samenhangend met de vorenbedoelde besluiten en (rechts)handelingen.

  • 2 De op grond van het eerste lid verleende bevoegdheden strekken zich mede uit tot het nemen van besluiten op bezwaarschriften voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door de algemeen directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in mandaat is genomen, en tot het voeren van beroepsprocedures over de krachtens die bevoegdheden genomen besluiten.

Artikel 2

De algemeen directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in artikel 1, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

Ondermandaatbesluiten, volmachten en machtigingen die zijn vastgesteld op grond van de besluiten, genoemd in artikel 3 gelden als besluiten inzake mandaat, volmacht en machtiging op grond van dit besluit.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Van dit besluit en de daarbij behorende toelichting wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

namens deze:

de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken,

J. Brandt