Besluit vergoedingen wetenschappelijke autoriteit CITES

Geldend van 17-06-2017 t/m heden

Besluit houdende vaststelling van een vergoeding voor leden van de wetenschappelijke autoriteit CITES, Ministerie van Economische Zaken

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

  • 2 Aan het lid van de wetenschappelijke autoriteit CITES, niet zijnde de voorzitter, dat structureel de internationale vergaderingen van de Scientific Review Group en het Planten- en Dierencomité bijwoont, wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,139.

Artikel 2

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en de wetenschappelijke autoriteit CITES.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

namens deze:

M.R.P.M. Camps

Secretaris-generaal

Terug naar begin van de pagina