Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Implementatiebesluit richtlijn betaalrekeningen[Regeling materieel uitgewerkt per 16-06-2019.]

Geldend van 16-06-2017 t/m heden

Besluit van 6 juni 2017 tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector in verband met de implementatie van richtlijn 2014/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de vergelijkbaarheid van de in verband met betaalrekeningen aangerekende vergoedingen, het overstappen naar een andere betaalrekening en de toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties (PbEU 2014, L 257) (Implementatiebesluit richtlijn betaalrekeningen)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 7 april 2017, 2017-0000070739, directie Financiële Markten;

Gelet op richtlijn 2014/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de vergelijkbaarheid van de in verband met betaalrekeningen aangerekende vergoedingen, het overstappen naar een andere betaalrekening en de toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties (PbEU 2014, L 257), alsmede de artikelen 1:80, tweede lid, 1:81, 4:20, eerste en vierde lid, en 4:25, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 3 mei 2017, nr. W06.17.0101/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 30 mei 2017, 2017-0000093551;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.]

Artikel II

[Red: Wijzigt het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector.]

Artikel III

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip met uitzondering van de artikelen I, onderdeel F, en II, onderdeel A, die in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het besluit wordt geplaatst.

Artikel IV

Dit besluit wordt aangehaald als: Implementatiebesluit richtlijn betaalrekeningen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 6 juni 2017

Willem-Alexander

De Minister van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Uitgegeven de vijftiende juni 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie,

S.A. Blok