Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling syllabus centraal examen mbo Engels referentieniveau B1

Geldend van 13-06-2017 t/m heden

Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 18 april 2017, nummer CvTE-17.00736, houdende vaststelling van de syllabus centraal examen Engels referentieniveau B1 bij centrale examinering in het mbo (Regeling syllabus centraal examen mbo Engels referentieniveau B1)

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 3 van de Wet College voor toetsen en examens, en artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB;

Gezien de goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 17 mei 2017, kenmerk 1182435;

Besluit:

Artikel 1. Syllabus

De syllabus centraal examen mbo Engels referentieniveau B1 wordt vastgesteld zoals opgenomen in de bijlage.

Artikel 2. Bekendmaking en inwerkingtreding

  • 1 Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

  • 2 De in artikel 1 genoemde syllabus wordt gepubliceerd op www.examenbladmbo.nl.

  • 3 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling syllabus centraal examen mbo Engels referentieniveau B1.

Het College voor Toetsen en Examens,

de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Bijlage

[Red: Gepubliceerd op www.examenbladmbo.nl.]