Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzingsbesluit vervanging SG BZK

Geldend van 09-06-2017 t/m heden

Aanwijzingsbesluit vervanging SG BZK

De Secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op het Organisatie- en Mandaatbesluit BZK;

In overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Besluit:

Artikel 1

Het mandaat van de Secretaris-generaal wordt met uitzondering van de taken op het gebied van de bedrijfsvoering en organisatieaangelegenheden bij diens afwezigheid of verhindering uitgeoefend door Mevrouw S.M. Roos, Directeur-generaal Overheidsorganisatie.

Mevrouw W. Sutherland, Directeur Concernondersteuning vervangt de Secretaris-generaal voor de taken op het gebied van de bedrijfsvoering en organisatieaangelegenheden, waaronder het optreden als bestuurder in de formele overleggen met de Groepsondernemingsraad BZK, de Ondernemingsraad Kerndepartement en in het Departementaal Georganiseerd Overleg.

Artikel 2

De bepalingen van het Organisatie- en het Mandaatbesluit BZK zijn op dit besluit van toepassing.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Aanwijzingsbesluit vervanging SG BZK’. Hiermee wordt het eerdere Aanwijzingsbesluit vervanging SG BZK tot en met 31 augustus 2017 ingetrokken.

Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

namens deze,

R. van Zwol

Secretaris-generaal