Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Benoemingsbesluit Commissie knelgevallen fosfaatrechten

Geldend van 07-06-2017 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 20 mei 2017, nr. WJZ/17066950, houdende de benoeming van de leden van de Commissie knelgevallen fosfaatrechten (benoemingsbesluit Commissie knelgevallen fosfaatrechten)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 6, derde lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

Te rekenen vanaf 1 april 2017 wordt tot en met het uitbrengen van het eindadvies aan de Staatssecretaris tot lid van de commissie benoemd:

  • a. de heer drs. C. J. Kalden te Gouda, tevens voorzitter,

  • b. mevrouw mr. J.L.D. Heukers te Voorschoten,

  • c. de heer G.J. Doornbos te Leiden,

  • d. de heer ing. D.S. Schoonman te Brummen.

Artikel 3

De commissie verstrekt aan de Staatssecretaris desgevraagd de door haar gewenste inlichtingen. De Staatssecretaris kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 4

Rapporten, notities, verslagen, adviezen en andere producten die door of namens de commissie worden vervaardigd of vergaard, worden niet door de commissie openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de Staatssecretaris uitgebracht of overgedragen.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Benoemingsbesluit Commissie knelgevallen fosfaatrechten.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2017.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

’s-Gravenhage, 20 mei 2017

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam