Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsregeling Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders[Regeling vervallen per 01-02-2018.]

Geldend van 03-06-2017 t/m 31-01-2018

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 mei 2017, nr. 2070235 houdende instelling van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Instellingsregeling Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders)

De Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Besluiten:

Artikel 1. (Begripsbepalingen) [Vervallen per 01-02-2018]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: Minister van Veiligheid en Justitie;

 • b. Commissie: Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders, bedoeld in artikel 2.

Artikel 2. (Instelling en taak) [Vervallen per 01-02-2018]

 • 1 Er is een Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders.

 • 2 De Commissie heeft tot taak:

  • a. te adviseren omtrent aanpassingen binnen of van het huidige stelsel voor tarifering van de ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders teneinde tot een toekomstbestendig stelsel te komen;

  • b. op basis van de uitkomsten concrete aanbevelingen te doen over de bekostiging van ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders.

 • 3 In aanvulling op de taakomschrijving zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, oefent de commissie haar taak uit met in achtneming van het volgende:

  • a. De commissie maakt bij de uitvoering van zijn taak een afweging tussen een goede, verantwoorde en efficiënte bedrijfsvoering van de gerechtsdeurwaarder (inclusief een redelijke ondernemingsvergoeding), de bescherming van de schuldenaar tegen te hoog oplopende kosten en de belangen van de schuldeiser, alles binnen de rechtsstatelijke uitgangspunten;

  • b. De kosten van ambtshandelingen zullen niet uit publieke middelen worden bekostigd;

  • c. De commissie kan de reikwijdte van de ambtshandelingen zo nodig heroverwegen;

  • d. De commissie kan het WODC inschakelen voor onderzoek.

Artikel 3. (Samenstelling, benoeming, ontslag) [Vervallen per 01-02-2018]

De commissie bestaat uit een voorzitter en vijf andere leden.

Artikel 4. (Rapportageverplichting) [Vervallen per 01-02-2018]

 • 2 De commissie kan een tussentijds verslag uitbrengen.

 • 3 De termijn voor het uitbrengen van de eindrapportage, bedoeld in het eerste lid, kan worden verlengd.

Artikel 5. (Archiefbescheiden) [Vervallen per 01-02-2018]

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden, waaronder gespreksverslagen, over aan het archief van de Directie Rechtsbestel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel 6. (Inwerktreding en instellingsduur) [Vervallen per 01-02-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 februari 2018.

Artikel 7. (Citeertitel) [Vervallen per 01-02-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsregeling Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 mei 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie,

S.A. Blok

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk