Regeling bekostiging financieel toezicht 2017

Geldend van 20-10-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 mei 2017, kenmerk 2017-0000093547, directie Financiële Markten, tot vaststelling van de bandbreedtes en tarieven, bedoeld in artikel 13, negende lid, van de Wet bekostiging financieel toezicht, voor het jaar 2017 (Regeling bekostiging financieel toezicht 2017)

De Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 13, negende lid, van de Wet bekostiging financieel toezicht;

Besluiten:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. geconsolideerde jaarrekening: jaarrekening waarin de activa, passiva, baten en lasten van personen die een groep of groepsdeel vormen en andere in de consolidatie meegenomen personen, als één geheel zijn opgenomen;

 • b. toezichtcategorie: toezichtcategorie als bedoeld in bijlage II, III en IV van de Wet bekostiging financieel toezicht.

Artikel 2

 • 1 Voor het kalenderjaar 2017 worden de bandbreedtes en tarieven, bedoeld in artikel 13, negende lid, van de Wet bekostiging financieel toezicht, voor bijlage II, onderdeel ‘Toezichthouder: Autoriteit Financiële Markten’, van die wet als volgt vastgesteld:

  Toezichtcategorie

  Maatstaf

  Bandbreedtes

  Tarieven

  Aanbieders van krediet

  Particuliere cliënten(PC):

  Aantal particuliere cliënten dat met de aanbieder rechtstreeks of middellijk als wederpartij een overeenkomst is aangegaan inzake krediet

   

  € 1.247 vermeerderd met:

  >0 tot en met 5.000 PC

  € 3,77 per PC

  >5.000 tot en met 10.000 PC

  in voorkomend geval vermeerderd met: € 2,64 per PC

  >10.000 tot en met 100.000 PC

  in voorkomend geval vermeerderd met: € 0,38 per PC

  >100.000 PC

  in voorkomend geval vermeerderd met: € 0,19 per PC

  Accountantsorganisaties

  Omzet:

  Omzet uit wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang (OOB-controles) en bij controlecliënten die geen organisaties van openbaar belang zijn (niet OOB-controles)

  Omzet uit OOB-controles:

  € 1.780 in voorkomend geval vermeerderd met:

  >€ 0 tot en met € 10 miljoen

  € 36.912 per € miljoen omzet

  >€ 10 miljoen tot en met € 20 miljoen

  in voorkomend geval vermeerderd met: € 17.688 per € miljoen omzet

  >€ 20 miljoen

  in voorkomend geval vermeerderd met: € 9.536 per € miljoen omzet

  Omzet uit niet OOB-controles:

  >€ 0 tot en met € 20 miljoen

  in voorkomend geval vermeerderd met: € 11.228 per € miljoen omzet

  >€ 20 miljoen tot en met € 100 miljoen

  in voorkomend geval vermeerderd met: € 6.307 per € miljoen omzet

  >€ 100 miljoen

  in voorkomend geval vermeerderd met: € 2.307 per € miljoen omzet

  Adviseurs en bemiddelaars

  Fte's:

  Het aantal werknemers en andere personen, die zich onder verantwoordelijkheid van de financiële dienstverlener direct of indirect bezighouden met financiële dienstverlening, waarbij het aantal deeltijdmedewerkers wordt omgerekend naar voltijdmedewerkers

   

  € 920 vermeerderd met:

  >0 tot en met 20,0 fte’s

  € 378,11 per fte

  >20,0 tot en met 200,0 fte’s

  in voorkomend geval vermeerderd met: € 344,50 per fte

  >200,0 tot en met 500,0 fte’s

  in voorkomend geval vermeerderd met: € 69,50 per fte

  >500,0 fte’s

  in voorkomend geval vermeerderd met: € 18,00 per fte

  Afwikkelondernemingen, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen

  Provisie-inkomsten (PI)

  Betaaldienstverleners waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 2:3e, eerste lid van de wet op het financieel toezicht

  Betaaldienstverleners waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 2:3.0b, 2:3.0g, 2:3.0l, 2:3a, eerste lid en 2:10a, eerste lid van de wet op het financieel toezicht

  Personen met PI in het bereik van:

  € 0

  € 0 tot en met € 0,2 miljoen

  € 557

  >€ 0,2 miljoen tot en met € 0,5 miljoen

  € 1.216

  >€ 0,5 miljoen tot en met € 1 miljoen

  € 1.980

  >€ 1 miljoen tot en met € 5 miljoen

  € 2.702

  >€ 5 miljoen

  € 3.468

  Banken en clearinginstellingen

  Minimum omvang toetsingsvermogen (MTV):

  Minimum omvang toetsingsvermogen berekend conform de regels die op grond van artikel 3:57 van de Wet op het financieel toezicht worden bepaald

   

  € 9.570 vermeerderd met:

  >€ 0 tot en met € 80 miljoen MTV

  € 1.473 per € miljoen MTV

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  >€ 80 miljoen tot en met € 400 miljoen MTV

  € 638 per € miljoen MTV

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  >€ 400 miljoen tot en met € 4 miljard MTV

  € 332 per € miljoen MTV

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  >€ 4 miljard MTV

  € 97 per € miljoen MTV

  Beheerders van beleggingsinstellingen en van icbe’s alsmede bewaarders alsmede aanbieders van beleggingsobjecten alsmede beleggingsondernemingen niet voor eigen rekening (exclusief exploitanten van een MTF)

  Vergunning en type beleggingsdienst of -activiteit in combinatie met vermogen:

  a.

  – het op grond van een vergunning als bedoeld in artikel 2:3g Wft uitoefenen van het bedrijf van bewaarder;

  – het op grond van een vergunning als bedoeld in artikel 2:55 Wft aanbieden van beleggingsobjecten;

  – het op grond van een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 Wft beheren van een beleggingsinstelling in een voorkomend geval verhoogd met een bedrag per type dienst of activiteit genoemd in artikel 2:67a, tweede lid, onderdeel a,b of d, Wft of artikel 2: 97, vierde lid, Wft;

  – het op grond van een vergunning als bedoeld in artikel 2:69b Wft beheren van een icbe, in een voorkomend geval verhoogd met een bedrag per type dienst genoemd in artikel 2:97, derde lid, Wft;

  – het op grond van een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 Wft verlenen van een van de beleggingsdiensten genoemd in de onderdelen a tot en met f van het in artikel 1:1 Wft gedefinieerde begrip «het verlenen van een beleggingsdienst»;

  – het op grond van een vergunning overeenkomstig artikel 18, tweede lid, verordening (EU) nr. 1031/2010 aanbieden van broeikasgasemissierechten

  b. de omvang van het totaal van:

  – het balanstotaal van de aanbieder van beleggingsobjecten;

  – het balanstotaal van de beheerde beleggingsinstelling(en);

  – het balanstotaal van de beheerde icbe(’s);

  – het beheerd individueel vermogen zoals omschreven in het in artikel 1:1 Wft gedefinieerde begrip «het beheren van individueel vermogen», welk begrip wordt gebruikt in onderdeel c van het in artikel 1:1 Wft gedefinieerde begrip «het verlenen van een beleggingsdienst», in artikel 2:67a, tweede lid, onderdeel a, Wft en in artikel 2:97, derde of vierde lid, Wft;

  – het vermogen waarover wordt geadviseerd bij het «adviseren over financiële instrumenten» zoals genoemd in onderdeel d van het in artikel 1:1 Wft gedefinieerde begrip «het verlenen van een beleggingsdienst», in artikel 2:67a, tweede lid, onderdeel b, Wft en in artikel 2:97, derde of vierde lid, Wft.

  Vergunning als bedoeld in:

   

  Art. 2:3g, 2:55, 2:65: 2:69b van de wet op het financieel toezicht of artikel 18, tweede lid, verordening (EU) nr. 1031/2010

  € 6.010

  Art. 2:96 van de wet op het financieel toezicht

  € 0

  In combinatie met type beleggingsdienst of – activiteit

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  Ontvangen en doorgeven van orders als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

  € 1.826

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  Uitvoeren van orders voor rekening van cliënten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

  € 5.478

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  Vermogensbeheer als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

  € 7.305

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  Beleggingsadvies als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

  € 5.478

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  Begeleiden of overnemen van emissies met plaatsingsgaranties als bedoeld in artikel 1:1van de Wet op het financieel toezicht

  € 1.826

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  Begeleiden van emissies zonder plaatsingsgarantie als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

  € 1.826

  In combinatie met vermogen Balanstotaal (BT)

  € 0 tot en met € 5 miljard

  In voorkomend geval vermeerderd met:

  € 51,43 per miljoen BT

   

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  > € 5 miljard tot en met € 10 miljard

  € 28,64 per miljoen BT

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  > € 10 miljard tot en met € 15 miljard

  € 2,28 per miljoen BT

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  > € 15 miljard

  € 0,13 per miljoen BT

  Beheerd individueel vermogen (BV) in voorkomend geval vermeerderd met het vermogen waarover wordt geadviseerd (AV)

  € 0 tot en met € 1 miljard

  In voorkomend geval vermeerderd met:

  € 5,08 per miljoen BV + AV

   

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  > € 1 miljard tot en met € 5 miljard

  € 2,54 per miljoen BV + AV

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  > € 5 miljard tot en met € 20 miljard

  € 0,25 per miljoen BV + AV

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  > € 20 miljard

  € 0,05 per miljoen BV + AV

  Beleggingsondernemingen voor eigen rekening

  Handelaren:

  Het aantal in Nederland werkzame personen dat door de onderneming is belast met het verrichten van transacties in financiële instrumenten

   

  € 414 vermeerderd met:

  >0 handelaren

  € 1.049 per handelaar

  Centrale effectenbewaarinstellingen

  Transactievolume:

  Het aantal afwikkelingsinstructies dat verwerkt wordt door de effectenbewaarinstelling

   

  € 10.600

  Centrale tegenpartijen

  Omzet:

  De aan de hand van de artikelen 41, 42 en 43 van Verordening (EU) Nr. 648/2012 (EMIR-verordening) te bepalen waarde van het geheel aan middelen dat de centrale tegenpartij aanhoudt ter dekking van de risico’s die zij loopt.

   

  € 16.550 vermeerderd met:

  >€ 0 tot en met € 10 miljoen

  € 1.238 per € miljoen omzet

   

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  >€ 10 miljoen tot en met € 100 miljoen

  € 374 per € miljoen omzet

   

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  >€ 100 miljoen tot en met € 1 miljard

  € 58 per € miljoen omzet

   

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  >€ 1 miljard

  € 38 per miljoen € omzet

  Effectenuitgevende instellingen: markt

  Marktkapitalisatie:

  De gemiddelde marktkapitalisatie (GMK) van de instelling.

  Personen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel 21, van verordening (EU) nr. 596/2014 of artikel 5:33, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op het financieel toezicht voor zover het aandelen uitgevende personen betreft niet zijnde beleggingsmaatschappijen:

  € 9.240 vermeerderd met:

  >€ 0 tot en met € 500 miljoen GMK

  € 39,47 per € miljoen GMK

   

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  >€ 500 miljoen tot en met € 1 miljard GMK

  € 24,04 per € miljoen GMK

   

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  >€ 1 miljard tot en met € 5 miljard GMK

  € 11,18 per € miljoen GMK

   

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  >€ 5 miljard GMK

  € 0,67 per € miljoen GMK

  Personen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel 21, van verordening (EU) nr. 596/2014 of artikel 5:33, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op het financieel toezicht voor zover het aandelen uitgevende personen betreft zijnde beleggingsmaatschappijen

  € 1.260

  Personen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel 21, van verordening (EU) nr. 596/2014 of artikel 5:33, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op het financieel toezicht voor zover het schuldpapier uitgevende personen betreft

  € 940

  Effectenuitgevende instellingen: verslaggeving

  Marktkapitalisatie terwijl voor partijen die geen marktkapitalisatie kennen het eigen vermogen relevant is:

  Marktkapitalisatie:

  De gemiddelde marktkapitalisatie (GMK) van de instelling.

  Eigen vermogen:

  Eigen vermogen (EV).

  Personen als bedoeld in artikel 5:25b, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht of artikel 1, onderdeel b, van de Wet toezicht financiële verslaggeving voor zover zij een geconsolideerde jaarrekening opstellen:

  € 7.110 vermeerderd met:

  >€ 0 tot en met € 500 miljoen GMK of EV

  € 27,93 per € miljoen GMK of EV

   

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  >€ 500 miljoen tot en met € 1 miljard GMK of EV

  € 16,97 per € miljoen GMK of EV

   

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  >€ 1 miljard tot en met € 5 miljard GMK of EV

  € 8,49 per € miljoen GMK of EV

   

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  >€ 5 miljard GMK of EV

  € 0,48 per € miljoen GMK of EV

  Personen als bedoeld in artikel 5:25b, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht of artikel 1, onderdeel b, van de Wet toezicht financiële verslaggeving voor zover zij geen geconsolideerde jaarrekening opstellen

  € 3.330

  Financiële infrastructuur: marktexploitanten en exploitanten van een MTF

  Transacties:

  Het aantal transacties (enkele telling) in financiële instrumenten dat tot stand is gekomen volgens de regels en de systemen van de desbetreffende gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit.

   

  € 52.400 vermeerderd met:

  >0 tot en met 10.000 transacties

  € 0,6233 per transactie

   

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  >10.000 tot en met 100.000 transacties

  € 0,1885 per transactie

   

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  >100.000 tot en met 1.000.000 transacties

  € 0,0319 per transactie

   

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  >1.000.000 transacties

  € 0,0218 per transactie

  Pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen

  Deze categorie kent twee heffingsmaatstaven die beide worden toegepast:

  1. Deelnemers:

  Aantal actieve deelnemers

  2. Vermogen:

  Som van de technische voorzieningen en het eigen vermogen (TV+EV)

  Deelnemers:

  € 744 vermeerderd met:

  >0 tot en met 100.000 deelnemers

  € 0,46 per deelnemer

   

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  > >100.000 tot en met 500.000 deelnemers

  € 0,05 per deelnemer

   

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  >500.000 tot en met 1.000.000 deelnemers

  € 0,03 per deelnemer

   

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  >1.000.000 deelnemers

  € 0,02 per deelnemer

  In combinatie met Vermogen:

  In alle gevallen vermeerderd met:

  >€ 0 tot en met € 10 miljard TV+EV

  € 2,85 per € miljoen TV+EV

   

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  > >€ 10 miljard tot en met € 50 miljard TV+EV

  € 0,42 per € miljoen TV+EV

   

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  >€ 50 miljard tot en met € 100 miljard TV+EV

  € 0,12 per € miljoen TV+EV

   

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  >€ 100 miljard TV+EV

  € 0,04 per € miljoen TV+EV

  Verzekeraars: Leven- en pensioen

  Premie-inkomen:

  Bruto premie-inkomen in Nederland (BPIN) uit pensioenverzekeringen en levensverzekeringen

   

  € 3.450 vermeerderd met:

  >€ 0 tot en met € 1 miljard BPIN

  € 616,44 per € miljoen BPIN

   

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  >€ 1 miljard tot en met € 2 miljard BPIN

  € 367,23 per € miljoen BPIN

   

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  >€ 2 miljard tot en met € 3 miljard BPIN

  € 124,60 per € miljoen BPIN

   

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  >€ 3 miljard BPIN

  € 31,48 per € miljoen BPIN

  Verzekeraars: Schade niet zijnde zorg

  Premie-inkomen:

  Bruto premie-inkomen in Nederland (BPIN) uitgezonderd het premie-inkomen uit zorgverzekeringen en aanvullende ziektekostenverzekeringen

  >€ 0 tot en met € 1 miljard BPIN

  € 1.770 vermeerderd met:

   

  € 199,28 per € miljoen BPIN

   

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  >€ 1 miljard tot en met € 2 miljard BPIN

  € 119,34 per € miljoen BPIN

   

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  >€ 2 miljard tot en met € 3 miljard BPIN

  € 39,78 per € miljoen BPIN

   

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  >€ 3 miljard BPIN

  € 9,86 per € miljoen BPIN

  Verzekeraars: zorg

  Premie-inkomen:

  Bruto premie-inkomen in Nederland (BPIN) voorzover afkomstig uit aanvullende ziektekostenverzekering

   

  € 2.690 vermeerderd met:

     

  >€ 0 tot en met € 1 miljard BPIN

  € 7,88 per € miljoen BPIN

   

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  >€ 1 miljard tot en met € 2 miljard BPIN

  € 4,70 per € miljoen BPIN

   

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  >€ 2 miljard tot en met € 3 miljard BPIN

  € 1,58 per € miljoen BPIN

   

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  >€ 3 miljard BPIN

  € 0,38 per € miljoen BPIN

 • 2 Twee of meer aanbieders van beleggingsobjecten waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 2:55 van de Wet op het financieel toezicht en die gedurende het gehele jaar, in steeds dezelfde samenstelling, gezamenlijk aanbiedingen doen aan consumenten, of deze aanbiedingen aan consumenten gezamenlijk beheren, worden voor de toepassing van dit artikel aangemerkt als één persoon.

Artikel 3

 • 1 Voor het kalenderjaar 2017 worden de bandbreedtes en tarieven, bedoeld in artikel 13, negende lid, van de Wet bekostiging financieel toezicht, voor bijlage II, onderdeel ‘Toezichthouder: de Nederlandsche Bank’, van die wet als volgt vastgesteld:

  Toezichtcategorie

  Maatstaf

  Bandbreedtes

  Tarieven

  Beheerders van beleggingsinstellingen en instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe) alsmede bewaarders alsmede beleggingsondernemingen

  Voor bewaarders (personen a): een vast bedrag. Voor beheerders van beleggingsinstellingen en icbe’s alsmede beleggingsondernemingen (personen b, c en d):

  Vergunning en type beleggingsdienst of -activiteit in combinatie met vermogen:

  a.

  – het op grond van een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 Wft beheren van een beleggingsinstelling in een voorkomend geval verhoogd met een bedrag per type dienst of activiteit als genoemd in artikel 2:67a, tweede lid, onderdeel a,b of d Wft of artikel 2:97, vierde lid, Wft;

  – het op grond van een vergunning als bedoeld in artikel 2:69b Wft beheren van een icbe, in een voorkomend geval verhoogd met een bedrag per type dienst genoemd in artikel 2:97, derde lid, Wft;

  – het op grond van een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 Wft verlenen van een van de beleggingsdiensten genoemd in de onderdelen a tot en met f van het in artikel 1:1 Wft gedefinieerde begrip «het verlenen van een beleggingsdienst»

  – het op grond van een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 Wft verrichten van een van de beleggingsactiviteiten genoemd in de onderdelen a en b van het in artikel 1:1 Wft gedefinieerde begrip «het verrichten van een beleggingsactiviteit»;

  b. de omvang van het totaal van:

  – het balanstotaal van de beheerde beleggingsinstelling(en);

  – het balanstotaal van de beheerde icbe (’s);

  – het beheerd individueel vermogen zoals omschreven in het in artikel 1:1 Wft gedefinieerde begrip «het beheren van individueel vermogen», welk begrip wordt gebruikt in onderdeel c van het in artikel 1:1 Wft gedefinieerde begrip «het verlenen van een beleggingsdienst», in artikel 2:67a, tweede lid, onderdeel a, Wft en in artikel 2:97, derde of vierde lid, Wft;

  – het vermogen waarover wordt geadviseerd bij het «adviseren over financiële instrumenten» zoals genoemd in onderdeel d van het in artikel 1:1 Wft gedefinieerde begrip «het verlenen van een beleggingsdienst», in artikel 2:67a, tweede lid, onderdeel b, Wft en in artikel 2:97, derde of vierde lid, Wft;

  – honderd maal het minimum aan te houden toetsingsvermogen dat door DNB is vastgesteld van degene die handelt voor eigen rekening zoals genoemd in onderdeel a van het in artikel 1:1 Wft gedefinieerde begrip «het verrichten van een beleggingsactiviteit».

   

  € 3.000 in voorkomend geval vermeerderd met:

  Type beleggingsdienst of - activiteit

   

  Ontvangen en doorgeven van orders als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

  € 0

  Uitvoeren van orders voor rekening van cliënten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  € 3.500

  Vermogensbeheer als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  € 3.500

  Beleggingsadvies als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  € 0

  Begeleiden of overnemen van emissies met plaatsingsgaranties als bedoeld in artikel 1:1van de Wet op het financieel toezicht

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  € 5.500

  Begeleiden van emissies zonder plaatsingsgarantie als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  € 3.000

  In combinatie met vermogen

   

  Balanstotaal (BT)

  In voorkomend geval vermeerderd met:

  € 0 tot en met € 1 miljard

  € 12,00 per miljoen BT

  > € 1 miljard tot en met € 10 miljard

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  € 7,50 per miljoen BT

  > € 10 miljard tot en met € 50 miljard

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  € 3,00 per miljoen BT

  > € 50 miljard

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  € 0,50 per miljoen BT

  Beheerd individueel vermogen (BV)

  In voorkomend geval vermeerderd met:

  € 0 tot en met € 1 miljard

  € 12,00 per miljoen BV

  > € 1 miljard tot en met € 10 miljard

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  € 7,50 per miljoen BV

  > € 10 miljard tot en met € 50 miljard

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  € 3,00 per miljoen BV

  > € 50 miljard

  in voorkomend geval vermeerderd met:

   

  € 0,50 per miljoen BV

  Vermogen waarover geadviseerd wordt:

  In voorkomend geval vermeerderd met:

  € 0 tot en met € 1 miljard

  € 1.000

  > € 1 miljard tot en met € 10 miljard

  € 2.000

  > € 10 miljard tot en met € 50 miljard

  € 4.000

  > € 50 miljard

  € 10.000

  Honderd maal het aan te houden toetsingsvermogen

  In voorkomend geval vermeerderd met:

  € 0 tot en met € 1 miljard

  € 12,00 per miljoen van honderd maal het aan te houden toetsingsvermogen

   

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  > € 1 miljard tot en met € 10 miljard

  € 7,50 per miljoen van honderd maal het aan te houden toetsingsvermogen

   

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  > € 10 miljard tot en met € 50 miljard

  € 3,00 per miljoen van honderd maal het aan te houden toetsingsvermogen

   

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  > € 50 miljard

  € 0,50 per miljoen van honderd maal het aan te houden toetsingsvermogen

  Betaalinstellingen, clearinginstellingen en elektronischgeldinstellingen

  Provisie-inkomsten (PI)

  Personen waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in de artikelen 2:3e, eerste lid, of 2:10e van de Wet op het financieel toezicht:

  € 0

  Personen waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in de artikelen 2:3a, eerste lid, of 2:10a van de Wet op het financieel toezicht:

  € 2.000 in voorkomend geval vermeerderd met:

  Personen met PI in het bereik van:

   

  € 0 tot en met € 1 miljoen

  € 50 per € 1.000

  >€ 1 miljoen tot en met € 10 miljoen

  € 14,5 per € 1.000

  >€ 10 miljoen tot en met € 50 miljoen

  € 1 per € 1.000

   

  € 0,1 per € 1.000

  >€ 50 miljoen

   

  Personen waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in de artikelen 2:54i, eerste lid, of 2:54l, eerste lid van de Wet op het financieel toezicht

  € 3.000

  Pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen

  Instellingen met vereist eigen vermogen (excl. premie-pensioeninstellingen):

  Som van de technische voorziening pensioenverplichting en het vereist eigen vermogen (TV+VEV), vermenigvuldigd met een bonus/malus factor.

  De bonus/malus factor is gelijk aan de som van de technische voorziening pensioenverplichting en het vereist eigen vermogen (TV+VEV), gedeeld door de som van de technische voorziening pensioenverplichtingen en het (aanwezige) eigen vermogen (TV+EV).

   

  € 2.000 vermeerderd met:

  >€ 0 tot en met € 10 miljard TV+VEV

  vermenigvuldigd met de als volgt te berekenen bonus/malus factor:

  ((TV+VEV)/(TV+EV))

  € 49,72 per € miljoen TV+VEV vermenigvuldigd met de als volgt te berekenen bonus/malus factor:

  ((TV+VEV)/(TV+EV))

  >€ 10 miljard tot en met € 50 miljard TV+VEV

  vermenigvuldigd met de als volgt te berekenen bonus/malus factor:

  ((TV+VEV)/(TV+EV))

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  € 7,46 per € miljoen TV+VEV vermenigvuldigd met de als volgt te berekenen bonus/malus factor:

  ((TV+VEV)/(TV+EV))

  >€ 50 miljard tot en met € 100 miljard TV+VEV

  vermenigvuldigd met de als volgt te berekenen bonus/malus factor:

  ((TV+VEV)/(TV+EV))

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  € 1,99 per € miljoen TV+VEV vermenigvuldigd met de als volgt te berekenen bonus/malus factor:

  ((TV+VEV)/(TV+EV))

  >€ 100 miljard TV+VEV

  vermenigvuldigd met de als volgt te berekenen bonus/malus factor:

  ((TV+VEV)/(TV+EV))

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  € 0,50 per € miljoen TV+VEV vermenigvuldigd met de als volgt te berekenen bonus/malus factor:

  ((TV+VEV)/(TV+EV))

  Instellingen zonder vereist eigen vermogen (en premie-pensioeninstellingen):

  Technische voorziening pensioenverplichting (TV)

   

  € 2.000 vermeerderd met:

  >€ 0 tot en met € 10 miljard TV

  € 49,72 per € miljoen TV

  >€ 10 miljard tot en met € 50 miljard TV

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  € 7,46 per € miljoen TV

  >€ 50 miljard tot en met € 100 miljard TV

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  € 1,99 per € miljoen TV

  >€ 100 miljard TV

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  € 0,50 per € miljoen TV

  Trustkantoren

  Omzet

  Personen met een omzet in het bereik van:

   

  € 0 tot en met € 0,1 miljoen

  € 5.000

  >€ 0,1 miljoen tot en met € 0,2 miljoen

  € 11.750

  >€ 0,2 miljoen tot en met € 0,5 miljoen

  € 20.000

  >€ 0,5 miljoen tot en met € 1 miljoen

  € 30.000

  >€ 1 miljoen tot en met € 2 miljoen

  € 44.000

  >€ 2 miljoen tot en met € 5 miljoen

  € 62.000

  >€ 5 miljoen

  € 88.000

  Verzekeraars niet zijnde zorgverzekeraars

  Premie-inkomen:

  >€ 0

  € 2.000 vermeerderd met:

   

  Bruto premie-inkomen (BPI)

   

  € 1.028 per € miljoen BPI

  Zorgverzekeraars

  Aantal verzekerden

   

  € 2.000 vermeerderd met:

     

  >0 verzekerden

  € 0,32 per verzekerde

 • 2 Voor het kalenderjaar 2017 worden de bandbreedtes en tarieven, bedoeld in artikel 13, negende lid, van de Wet bekostiging financieel toezicht, voor bijlage III, onderdeel ‘Toezichthouder: de Nederlandsche Bank’, van die wet als volgt vastgesteld:

  Toezichtcategorie

  Maatstaf

  Bandbreedtes

  Tarieven

  Banken en kredietunies

  Voor banken (personen a,b,d,e,f):

  Minimum omvang toetsingsvermogen (MTV):

  Minimum omvang toetsingsvermogen berekend conform de regels die op grond van artikel 3:57 van de Wet op het financieel toezicht worden bepaald

  Personen waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in de artikelen 2:4, 2:11, 2:20, 3:4, eerste lid, of 3:110, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht

   

  Toezicht

  € 35.000 vermeerderd met:

  >€ 0 tot en met € 80 miljoen MTV

  € 5.792 per € miljoen MTV

  >€ 80 miljoen tot en met € 400 miljoen MTV

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  € 2.495 per € miljoen MTV

  >€ 400 miljoen tot en met € 4 miljard MTV

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  € 1.312 per € miljoen MTV

  >€ 4 miljard MTV

  in voorkomend geval vermeerderd met:

  € 382 per € miljoen MTV

  Uitvoering DGS

  € 500 vermeerderd met:

  >€ 0 tot en met € 80 miljoen MTV

  € 0,24 per € 1.000 MTV

  >€ 80 tot en met € 1 miljard MTV

  € 0,22 per € 1.000 MTV

  >€ 1miljard tot en met € 9 miljard MTV

  € 0,19 per € 1.000 MTV

  >€ 9 miljard

  € 0,09 per € 1.000 MTV

 • 3 Voor het kalenderjaar 2017 worden de bandbreedtes en tarieven, bedoeld in artikel 13, negende lid, van de Wet bekostiging financieel toezicht, voor bijlage IV, onderdeel ‘Toezichthouder: de Nederlandsche Bank’, van die wet als volgt vastgesteld:

  Toezichtcategorie

  Maatstaf

  Bandbreedtes

  Tarieven

  Banken en beleggingsondernemingen

  Total assets:

  Het totaal van activa op de balans zoals door banken en beleggingsondernemingen gerapporteerd aan de Nederlandsche Bank

   

  € 500 vermeerderd met:

  € 2,62 per € miljoen Total assets

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma

Terug naar begin van de pagina