Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Beleid beoordeling verzoeken notarissen om een ontheffing van de verplichting om [...] over het eerste tot en met het vierde kwartaal 2018

Geldend van 30-05-2017 t/m heden

Beleid beoordeling verzoeken notarissen om een ontheffing van de verplichting om een samenstellingsverklaring te verstrekken bij het indienen van kwartaalcijfers over het eerste tot en met het vierde kwartaal 2018

Paragraaf 1. Inleiding

Notarissen zijn op grond van artikel 2, lid 5 van de Regeling op het notarisambt (Rna) verplicht kwartaalcijfers bij het Bureau Financieel Toezicht (BFT) in te dienen. De kwartaalcijfers dienen te worden voorzien van een samenstellingsverklaring van een accountant. Op grond van artikel 2, lid 6 van de Rna kan het BFT ontheffing verlenen van de verplichting om een samenstellingsverklaring te verstrekken bij de kwartaalcijfers.

Paragraaf 2. Voorwaarden ontheffing samenstellingsverklaring

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing voor de periode van het eerste kwartaal 2018 tot en met het vierde kwartaal 2018, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • 1. Het resultaat voor belasting (plus de managementfee) volgens de jaarcijfers 2016 en 4e kwartaalcijfers 2016 zoals opgenomen in de verslagstaten is aan elkaar gelijk dan wel het verschil bedraagt maximaal € 10.000. Indien er echter sprake is van een verschil van meer dan € 10.000, dan mag dit verschil niet meer bedragen dan 10% van het resultaat voor belasting (plus de managementfee) volgens de jaarcijfers 2016. In dit geval moet voor het verschil bovendien een acceptabele verklaring worden gegeven in de toelichting bij het verzoek om ontheffing.

 • 2. Bij de jaarrekening over 2016 is een goedkeurende controleverklaring zonder een verplicht toelichtende paragraaf over de continuïteit afgegeven dan wel bij een kleine notarisorganisatie is een goedkeurende beoordelingsverklaring afgegeven zonder een verplicht toelichtende paragraaf over de continuïteit.

 • 3. Over 2016 zijn alle in te dienen financiële kantoorgegevens tijdig (al dan niet met uitsteltermijn) ingediend.

 • 4. De financiële positie voldoet ten minste aan de onderstaande minimum criteria:

  • a. De liquiditeit dient volgens de jaarcijfers 2016 ten minste 1,15 te zijn;

   Onder de liquiditeitsratio wordt de verhouding verstaan tussen enerzijds het onderhanden werk + de overige vlottende activa + de liquide middelen en anderzijds de kortlopende schulden. De ratio wordt berekend exclusief de vordering/schuldverhouding met de eigenaren van het notariskantoor.

  • b. De solvabiliteit dient volgens de jaarcijfers 2016 ten minste 20% te zijn;

   De solvabiliteitsratio betreft de verhouding tussen enerzijds het eigen vermogen en anderzijds het balanstotaal volgens de verslagstaat.

  • c. Het praktijkinkomen dient volgens de jaarcijfers 2016 ten minste € 60.000 per notaris per jaar te zijn;

   Het praktijkinkomen blijkt uit de verslagstaat.

  • d. De bewaringspositie dient over het gehele jaar 2016 én 2017 (tot het moment van indiening van het ontheffingsverzoek) nihil dan wel positief te zijn.

Paragraaf 3. Uiterste termijn indiening aanvraag

Naast de onder paragraaf 2 genoemde voorwaarden geldt als voorwaarde dat een ontheffing voor het eerste kwartaal 2018 tot en met het vierde kwartaal 2018 vóór 1 juli 2017 moet worden aangevraagd via het daartoe bestemde ‘formulier verzoek ontheffing samenstellingsverklaring kwartaalcijfers 2018’. Slechts wanneer sprake is van een gebroken boekjaar kan het verzoek ook later worden ingediend, met dien verstande dat de termijn van indiening wordt verlengd met de maanden waarop het boekjaar later eindigt. Indien het boekjaar bijvoorbeeld eindigt op 30 april 2017, houdt dit in dat het verzoek moet worden ingediend vóór 1 november 2017.

Het aanvraagformulier wordt ter beschikking gesteld via de website van het BFT. Het verzoek om ontheffing dient via het e-mailadres ontheffing2018@bureauft.nl dan wel via het postadres van het BFT te worden ingediend.

Er kan alléén een ontheffing worden aangevraagd voor de gehele periode van het eerste kwartaal 2018 tot en met het vierde kwartaal 2018.

Wanneer het verzoek om ontheffing te laat wordt ingediend wordt de ontheffing niet verleend. Een inhoudelijke beoordeling van het verzoek vindt dan niet plaats.

Bureau Financieel Toezicht, de

voorzitter van het bestuur

A. Hammerstein