Regeling aanwijzing rechtspersoon belast met inning en verdeling vergoeding, ex artikelen [...] Auteurswet en 10, onderdeel e, Wet op de naburige rechten

Geldend van 01-06-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 18 mei 2017, nr. 2077202 tot aanwijzing van de rechtspersoon belast met de inning en de verdeling van de vergoeding, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet en in artikel 10, onderdeel e, van de Wet op de naburige rechten

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. de stichting: Stichting De Thuiskopie, statutair gevestigd te Amsterdam;

  • b. de vergoeding: de vergoeding, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet, alsmede de vergoeding, bedoeld in artikel 10, onderdeel e, van de Wet op de naburige rechten in samenhang met artikel 16c van de Auteurswet;

  • c. derde organisatie: een organisatie door wie de stichting werkzaamheden laat verrichten in verband met de inning en de verdeling van de vergoeding.

Artikel 2. Aanwijzing

Als rechtspersoon belast met de inning en verdeling van de vergoeding wordt voor de duur van ten hoogste vijf jaar aangewezen: de stichting.

Artikel 3. Derde organisaties

  • 1 Een overeenkomst van de stichting met een derde organisatie wordt uitsluitend voor bepaalde tijd aangegaan.

  • 2 In een overeenkomst als bedoeld in het eerste lid wordt in ieder geval opgenomen in welke gevallen de overeenkomst tussentijds wordt ontbonden of kan worden ontbonden.

Artikel 4. Bekendmaking en inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 mei 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie,

S.A. Blok

Terug naar begin van de pagina