Besluit vaststelling selectielijst MBO-instellingen vanaf 1 augustus 2017

Geldend van 01-06-2017 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst MBO-instellingen over de periode vanaf 1 augustus 2017

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde selectielijst voor de administratieve neerslag van de openbaar gezagtaken van de MBO-instellingen over de periode vanaf 1 augustus 2017 en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

De selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de BVE-instellingen op het beleidsterrein Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie over de periode vanaf 1996 (vastgesteld: Stcrt. 2006, 196) wordt afgesloten per 1 augustus 2017.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 28 april 2017

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

namens deze,

de algemene rijksarchivaris,

M.L. Engelhard

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina