Tijdelijke subsidieregels Innovatiegelden 2017–2018

[Regeling vervalt per 01-01-2019.]
Geldend van 30-11-2016 t/m heden

Tijdelijke subsidieregels Innovatiegelden 2017–2018

Het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek,

gelet op de artikelen 1.2, eerste lid aanhef en onder a, sub i, en derde lid, 1.4 eerste tot en met vierde lid van het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2015;

besluit:

vast te stellen de navolgende Tijdelijke subsidieregels Innovatiegelden 2017–2018

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regels wordt verstaan onder:

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten

In het kader van de activiteit ‘het aansturen van het netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen’ als bedoeld in artikel 1.2, eerste lid onder a, sub i van het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2015, subsidieert het Algemeen Bestuurscollege projecten die:

 • a. bijdragen aan de verdere ontwikkeling en innovatie van het bibliotheeknetwerk; en

 • b. passen binnen het beleid van de KB en de doelstellingen genoemd in artikel 3.

Artikel 3. Doelstellingen

Met het verstrekken van de subsidies streeft de KB de volgende doelen na:

 • a. het versterken en stimuleren van de innovatiekracht van het bibliotheeknetwerk;

 • b. het ondersteunen van de doorgroei en uitrol van kansrijke innovatieve initiatieven.

Artikel 4. Subsidieplafond

 • 1 Het subsidieplafond is vastgesteld op € 200.000,– per subsidietijdvak, dat loopt van 1 april van het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend tot 1 september van het daaropvolgende jaar.

 • 2 Het subsidieplafond is, voor zover van toepassing, inclusief BTW.

 • 3 De bekendmaking van een verlaging van een subsidieplafond na aanvang van het tijdvak waarvoor het subsidieplafond is vastgesteld, heeft geen gevolgen voor voordien ingediende aanvragen.

Artikel 5. Wijze van verdeling van het subsidiebedrag

 • 1 Het Algemeen Bestuurscollege verdeelt het beschikbare bedrag op volgorde van rangschikking van de aanvragen die in aanmerking komen voor een subsidie. Het Algemeen Bestuurscollege rangschikt een aanvraag hoger naarmate de activiteit waarop de aanvraag betrekking heeft hoger scoort op de criteria, bedoeld in het derde lid.

 • 2 De Innovatieraad adviseert het Algemeen Bestuurscollege over de rangschikking van de subsidieaanvragen.

 • 3 De Innovatieraad rangschikt bij haar advisering subsidieaanvragen hoger naarmate de activiteit:

  • a. meer afwijkend is van wat bekend of gebruikelijk is;

  • b. meer aantrekkelijk is voor de deelnemers aan het bibliotheeknetwerk om uit te voeren en meer van belang is om beschikbaar te stellen aan het gehele bibliotheeknetwerk;

  • c. financieel, technisch en organisatorisch beter haalbaar is;

  • d. regionaal of landelijk beter op te schalen is.

 • 5 In het geval een subsidie niet volledig verleend kan worden ter voorkoming van overschrijding van het subsidieplafond, vindt verlening plaats ter hoogte van het nog beschikbare bedrag.

 • 6 Indien naar het oordeel van het Algemeen Bestuurscollege niet aannemelijk is dat de subsidieaanvrager na gedeeltelijke verlening van de subsidie op grond van het vorige lid de activiteiten zal uitvoeren, is het Algemeen Bestuurscollege bevoegd de subsidie te weigeren en deze te verlenen aan de eerstvolgende subsidieaanvrager die daar op basis van de rangschikking als bedoeld in het eerste lid voor in aanmerking komt.

Artikel 6. Hoogte subsidie

 • 1 De subsidie per project bedraagt maximaal € 20.000,–

 • 2 Subsidie wordt verstrekt voor de rechtstreeks aan de activiteiten toe te rekenen kosten, voor zover deze naar het oordeel van de KB noodzakelijk, sober en doelmatig zijn.

 • 3 Er wordt geen subsidie verstrekt voor begrotingsposten voor activiteiten die niet op te schalen en niet over te dragen zijn, zoals, maar niet beperkt tot, PR- en marketing en aanschaf van materiële zaken zoals computerapparatuur.

Artikel 7. Overige voorwaarden

 • 2 Per bibliotheekorganisatie kan slechts voor één project subsidie worden verleend.

 • 3 Een activiteit die al eerder in het bibliotheeknetwerk is uitgevoerd, komt niet in aanmerking voor subsidie.

Artikel 8. Verplichtingen

Naast de verplichtingen die voor ontvangers van projectsubsidies zijn opgenomen in het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2015 legt het Algemeen Bestuurscollege tevens de volgende verplichtingen op:

 • 1. De uitvoering van het project start voor het einde van het kalenderjaar waarin de subsidie is aangevraagd en wordt afgerond voor 1 september van het daarop volgende jaar.

 • 2. De subsidieontvanger is verplicht om de intellectuele eigendomsrechten die eventueel worden gevestigd bij het verrichten van de gesubsidieerde activiteiten, na afronding van de activiteiten, op verzoek daartoe van de KB over te dragen aan de KB voor zover deze rechten wettelijk overdraagbaar zijn. Op grond van artikel 4.10, vierde lid van het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2015 is de subsidieontvanger verplicht om bij akte mee te werken aan de overdracht van deze rechten.

 • 3. Wanneer de subsidieontvanger ten behoeve van de te subsidiëren activiteiten bepaalde werken door derden laat creëren, is de subsidieontvanger verplicht om in een contract af te spreken dat deze derde partij(en) de intellectuele eigendomsrechten die op deze werken ontstaan aan de subsidieontvanger overdraagt.

 • 4. Op verzoek is de subsidieontvanger eveneens verplicht een kopie van de gecreëerde werken aan de KB te verstrekken.

Artikel 9. Het indienen van de aanvraag

 • 1 De aanvraag om subsidieverlening moet worden ingediend tussen 1 februari en 1 april van het jaar waarop met uitvoering van het project wordt gestart. De aanvraag wordt ingediend op het aanvraagformulier dat beschikbaar wordt gesteld op de website van de KB.

 • 4 De bij de aanvraag overgelegde begroting moet voldoende gespecificeerd, sluitend en door te rekenen zijn, uitgaande van een subsidie van maximaal € 20.000,–.

 • 5 Het Algemeen Bestuurscollege beslist over de aanvraag uiterlijk op 1 juli van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 11. Inwerkingtreding

 • 1 Deze regels treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst en vervallen met ingang van 1 januari 2019.

 • 2 Op subsidies die op grond van deze regels zijn verstrekt, blijven deze regels van toepassing.

Artikel 12. Citeertitel

Deze regels worden aangehaald als: Tijdelijke subsidieregels Innovatiegelden 2017–2018.

, 25 oktober 2016

De voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege

T.H.J. Joustra

Terug naar begin van de pagina