Tijdelijke subsidieregels Innovatiegelden Koninklijke Bibliotheek 2016

[Regeling vervallen per 30-11-2016.]
Geldend van 23-04-2016 t/m 29-11-2016

Tijdelijke subsidieregels Innovatiegelden Koninklijke Bibliotheek 2016

Het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek,

gelet op de artikelen 1.2, eerste lid aanhef en onder a, sub i, en derde lid, 1.4 eerste tot en met vierde lid van het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2015;

besluit:

vast te stellen de navolgende Tijdelijke subsidieregels Innovatiegelden 2016

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 30-11-2016]

In deze regels wordt verstaan onder:

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten

[Vervallen per 30-11-2016]

In het kader van de activiteit ‘het aansturen van het netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen’ als bedoeld in artikel 1.2, eerste lid onder a, sub i van het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2015, subsidieert het Algemeen Bestuurscollege projecten die:

 • a. bijdragen aan de verdere ontwikkeling en innovatie van het bibliotheeknetwerk; en

 • b. passen binnen het beleid van de KB en de doelstellingen genoemd in artikel 3.

Artikel 3. Doelstellingen

[Vervallen per 30-11-2016]

Met het verstrekken van de subsidies streeft de KB de volgende doelen na:

 • a. het versterken en stimuleren van de innovatiekracht van het bibliotheeknetwerk;

 • b. het ondersteunen van de doorgroei en uitrol van kansrijke innovatieve initiatieven.

Artikel 4. Subsidieplafond

[Vervallen per 30-11-2016]

 • 1 Het subsidieplafond is vastgesteld op € 100.000,–.

 • 2 Het subsidieplafond is, voor zover van toepassing, inclusief BTW.

 • 3 De bekendmaking van een verlaging van een subsidieplafond na aanvang van het tijdvak waarvoor het subsidieplafond is vastgesteld, heeft geen gevolgen voor voordien ingediende aanvragen.

Artikel 5. Wijze van verdeling van het subsidiebedrag

[Vervallen per 30-11-2016]

 • 1 Het Algemeen Bestuurscollege verdeelt het beschikbare budget op volgorde van rangschikking van de aanvragen. Het Algemeen Bestuurscollege rangschikt een aanvraag hoger naarmate de activiteit waarop de aanvraag betrekking heeft hoger scoort op de criteria, bedoeld in het derde lid.

 • 2 De Innovatieraad adviseert het Algemeen Bestuurscollege over de rangschikking van de subsidieaanvragen.

 • 3 De Innovatieraad rangschikt bij haar advisering subsidieaanvragen hoger naarmate de activiteit:

  • a. meer afwijkend is van wat bekend of gebruikelijk is;

  • b. meer aantrekkelijk is voor de deelnemers aan het bibliotheeknetwerk om uit te voeren en meer van belang is om beschikbaar te stellen aan het gehele bibliotheeknetwerk;

  • c. financieel, technisch en organisatorisch beter haalbaar is;

  • d. regionaal of landelijk beter schaalbaar is.

 • 5 In het geval een subsidie niet volledig verleend kan worden ter voorkoming van overschrijding van het subsidieplafond vindt verlening plaats ter hoogte van het nog beschikbare bedrag.

 • 6 Indien naar het oordeel van het Algemeen Bestuurscollege niet aannemelijk is dat de subsidieaanvrager na gedeeltelijke verlening van de subsidie op grond van het vorige lid de activiteiten uit zal voeren, is het Algemeen Bestuurscollege bevoegd de aanvraag af te wijzen en de subsidie te verlenen aan de eerstvolgende subsidieaanvrager die daar op basis van de rangschikking als bedoeld in het eerste lid voor in aanmerking komt.

Artikel 6. Hoogte subsidie

[Vervallen per 30-11-2016]

 • 1 De subsidie per project bedraagt maximaal € 25.000,–.

 • 2 Subsidie wordt verstrekt voor de rechtstreeks aan de activiteiten toe te rekenen kosten voor zover deze naar het oordeel van de KB noodzakelijk, sober en doelmatig zijn.

Artikel 7. Overige voorwaarden en verplichtingen

[Vervallen per 30-11-2016]

 • 1 Subsidie wordt uitsluitend verleend wanneer de activiteit past binnen het beleid van de KB.

 • 2 Een activiteit die al eerder in het bibliotheeknetwerk is uitgevoerd, komt niet in aanmerking voor subsidie.

 • 3 De bij de aanvraag overgelegde begroting is sluitend, uitgaande van een subsidie van maximaal € 25.000,–.

 • 4 De uitvoering van het project start in 2016 en wordt afgerond voor 1 september 2017.

 • 5 De subsidieontvanger is verplicht om de intellectuele eigendomsrechten die eventueel worden gevestigd bij het verrichten van de gesubsidieerde activiteiten, na afronding van de activiteiten, op verzoek daartoe van de KB over te dragen aan de KB voor zover deze rechten wettelijk overdraagbaar zijn. Op grond van artikel 4.10, vierde lid van het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2015 is de subsidieontvanger verplicht om bij akte mee te werken aan de overdracht van deze rechten.

 • 6 Wanneer de subsidieontvanger ten behoeve van de te subsidiëren activiteiten bepaalde werken door derden laat creëren, is de subsidieontvanger verplicht om in een contract af te spreken dat deze derde partij(en) de intellectuele eigendomsrechten die op deze werken ontstaan aan de subsidieontvanger overdraagt.

 • 7 Op verzoek is de subsidieontvanger eveneens verplicht een kopie van de gecreëerde werken aan de KB te verstrekken.

Artikel 8. Het indienen van de aanvraag

[Vervallen per 30-11-2016]

 • 1 De aanvraag om subsidieverlening moet worden ingediend voor 1 juni 2016. De aanvraag wordt ingediend op het aanvraagformulier dat beschikbaar wordt gesteld op de website van de KB.

 • 3 Het Algemeen Bestuurscollege beslist over de aanvraag voor 1 september 2016.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 30-11-2016]

 • 1 Deze regels treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst en vervallen met ingang van 1 januari 2017.

 • 2 Op subsidies die op grond van deze regels zijn verstrekt, blijven deze regels van toepassing.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 30-11-2016]

Deze regels worden aangehaald als: Tijdelijke subsidieregels Innovatiegelden Koninklijke Bibliotheek 2016.

, 10 maart 2016

De voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege,

T.H.J. Joustra

Terug naar begin van de pagina