Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke subsidieregels schoolbibliotheeksystemen Koninklijke Bibliotheek[Regeling vervallen per 01-01-2018.]

Geldend van 07-05-2016 t/m 31-12-2017

Tijdelijke subsidieregels schoolbibliotheeksystemen Koninklijke Bibliotheek

Het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek,

gelet op de artikelen 1.2, eerste lid onder a sub ii en derde lid, 1.4 eerste tot en met vierde lid van het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2015;

besluit:

vast te stellen de navolgende Tijdelijke regels subsidieverstrekking schoolbibliotheeksystemen Koninklijke Bibliotheek

Artikel 1. Begripsbepaling [Vervallen per 01-01-2018]

 • Bibliotheek op school: Programma van Kunst van Lezen waarin lokale bibliotheken worden gestimuleerd samen met scholen voor primair onderwijs activiteiten te ontplooien waardoor het lezen door kinderen en leesbevordering een meer centrale plaats in het lesprogramma inneemt;

 • Productmanager: Productmanager de Bibliotheek op school-digitaal;

 • KB: Koninklijke Bibliotheek;

 • SCOB: Stichting Certificering Openbare Bibliotheken.

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten [Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 In het kader van de activiteit de Bibliotheek op school subsidieert het Algemeen Bestuurscollege de aansluiting van basisscholen op de Bibliotheek op school in het digitale domein door de implementatie van een geautomatiseerd schoolbibliotheeksysteem.

 • 2 Het schoolbibliotheeksysteem dient een van de door de KB goedgekeurde systemen te zijn, op dit moment beperkt tot SchoolWise, V@School, Clientrix voor school, Koha School en Aura junior.

Artikel 3. Subsidieplafond [Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Het subsidieplafond is vastgesteld op € 400.000, onder het voorbehoud dat het rijk voldoende financiële middelen beschikbaar stelt aan de KB. Indien het rijk onvoldoende financiële middelen ter beschikking stelt, wordt het subsidieplafond verlaagd en wordt de vaststelling van het nieuwe subsidieplafond bekend gemaakt in de Staatscourant.

 • 2 De bekendmaking van een verlaging van een subsidieplafond na aanvang van het tijdvak waarvoor het subsidieplafond is vastgesteld, heeft geen gevolgen voor voordien ingediende aanvragen.

 • 3 De hoogte van de subsidie bedraagt:

  • a. in deelnamejaar 1, schooljaar 2015-2016: € 0,035 per inwoner;

  • a. in deelnamejaar 2, schooljaar 2016-2017: € 0,045 per inwoner.

 • 4 Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.

 • 5 Indien er sprake is van over-intekening op de regeling wordt het bedrag per inwoner zodanig naar beneden aangepast dat het subsidieplafond niet wordt overschreden.

Artikel 4. Voorwaarden [Vervallen per 01-01-2018]

Voor het uitvoeren van activiteiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt uitsluitend een projectsubsidie verstrekt aan lokale bibliotheken die:

 • a. aantoonbare kennis en kunde hebben op het gebied van bibliotheekdienstverlening aan het onderwijs;

 • b. zullen deelnemen aan het programma de Bibliotheek op school; en

 • c. SCOB-gecertificeerd zijn of kunnen aantonen aan de SCOB-eisen te voldoen en bereid zijn om certificering aan te vragen.

Artikel 5. Aanvraag [Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De aanvrager dient voor 1 juni 2016 een aanvraag om subsidieverlening met een plan van aanpak in bij de Productmanager.

  In dit plan van aanpak wordt het volgende aangegeven:

  • a. hoeveel inwoners en basisscholen de aanvrager in het werkgebied heeft;

  • b. hoeveel basisscholen in de komende jaren per jaar worden aangesloten, waarbij geldt dat er als minimumdoelstelling wordt gehanteerd:

   • ° in jaar 1 wordt minimaal 20% aangesloten;

   • ° in jaar 2 groeit dit naar minimaal 30%;

  • c. hoe de aanvrager dat gaat realiseren.

 • 2 De Productmanager adviseert het Algemeen Bestuurscollege binnen twee weken na ontvangst over de afhandeling van de aanvraag om subsidieverlening.

Artikel 6. Vaststelling [Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De subsidieontvanger dient jaarlijks een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in, tussen 8 en 13 weken na afloop van het schooljaar. De aanvraag wordt ingediend bij de Productmanager.

 • 3 De Productmanager adviseert het Algemeen Bestuurscollege binnen vier weken na ontvangst over de afhandeling van de aanvraag tot vaststelling.

 • 4 Subsidie wordt uitsluitend overeenkomstig de verlening vastgesteld indien de minimumdoelstelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid onder b., voor het betreffende deelnamejaar is behaald.

Artikel 7. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Deze regels treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst en vervallen met ingang van 1 januari 2018.

 • 2 Op subsidies die op grond van deze regels zijn verstrekt, blijven deze regels van toepassing.

Artikel 8. Citeertitel [Vervallen per 01-01-2018]

Deze regels worden aangehaald als: Tijdelijke subsidieregels schoolbibliotheeksystemen Koninklijke Bibliotheek

, 18 april 2016