Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie (aanscherping kwaliteitseisen beroepskrachten voorschoolse educatie)

Geldend van 01-07-2018 t/m heden

Besluit van 26 april 2017, houdende wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie in verband met aanscherping van de kwaliteitseisen aan beroepskrachten voorschoolse educatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 31 januari 2017, nr. WJZ/1139788 (B7197), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 1.50b, aanhef en onder a, en 2.8, aanhef en onder a, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 31 maart 2017, nr. W05.17.0023/I);

Gezien het nader rapport van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 april 2017, nr. WJZ/1173576 (B7197), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I. Wijziging Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

[Red: Wijzigt het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.]

Artikel II. Invoerings- en overgangsrecht

Artikel III. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 26 april 2017

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Uitgegeven de twaalfde mei 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie,

S.A. Blok