Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens (onderhoudswijziging 2017)[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2020.]

Geldend van 01-07-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 14 april 2017, nr. IENM/BSK-2017/80896, tot wijziging van de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens (onderhoudswijziging 2017)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 14 van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens.]

Artikel II

Voor verkeersborden waarvoor het besluit tot plaatsing is genomen vóór de inwerkingtreding van deze regeling blijven, behoudens op na dat tijdstip genomen nadere besluiten over die plaatsing, tot 1 juli 2018 de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens van toepassing, zoals deze luidden op de dag vóór de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus