Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling instelling Evaluatie- en adviescommissie Wet financiering politieke partijen[Regeling vervallen per 01-03-2018.]

Geldend van 29-04-2017 t/m 28-02-2018

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 april, houdende instelling van de Evaluatie- en adviescommissie Wet financiering politieke partijen (Regeling instelling Evaluatie- en adviescommissie Wet financiering politieke partijen)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-03-2018]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2 [Vervallen per 01-03-2018]

Er is een Evaluatie- en adviescommissie Wet financiering politieke partijen.

Artikel 3 [Vervallen per 01-03-2018]

De commissie heeft tot taak om de wet integraal te evalueren. De commissie brengt een advies uit aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarin in elk geval aandacht wordt besteed aan:

  • de vraag of met de wet het beoogde doel wordt bereikt, waarbij in elk geval de doeltreffendheid en de effecten van de wet in de praktijk worden geëvalueerd;

  • de onderwerpen waarvan aan de Staten-Generaal is toegezegd dat deze betrokken zullen worden bij de evaluatie van de wet;

  • de vraag of de uitgangspunten van de wet voldoende aansluiten op de rol en positie van politieke partijen op dit moment en of zij voldoende toekomstbestendig zijn.

Artikel 4 [Vervallen per 01-03-2018]

De commissie bestaat uit een voorzitter en drie andere leden.

Artikel 5 [Vervallen per 01-03-2018]

  • 1 De commissie brengt haar advies uit voor 1 januari 2018.

  • 2 Na het uitbrengen van het advies is de commissie opgeheven.

Artikel 6 [Vervallen per 01-03-2018]

De archiefbescheiden van de commissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 7 [Vervallen per 01-03-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 maart 2018.

Artikel 8 [Vervallen per 01-03-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling instelling Evaluatie- en adviescommissie Wet financiering politieke partijen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk