Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Reglement CAK Cliëntenraad

Geldend van 30-04-2017 t/m heden

Reglement CAK Cliëntenraad

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Het CAK: Het CAK, bedoeld in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg;

 • b. Raad van Bestuur: het met de dagelijkse leiding van Het CAK belaste orgaan, bedoeld in artikel 6.1.1, derde lid, van de Wet Langdurige Zorg;

 • c. cliënt: iedereen op wie de besluiten van het CAK van toepassing of van toepassing zullen kunnen zijn.

 • d. cliëntaangelegenheden: alle onderwerpen die de vorming, de uitvoering, de controle en de evaluatie van de taken van Het CAK betreffen daaronder begrepen een beleidsregel in de zin van artikel 1:3, vierde lid van de Algemene wet bestuursrecht, met uitzondering van klachten en bezwaarschriften die betrekking hebben op zaken van individuele cliënten, tenzij het gaat om het algemene karakter van de daarbij gehanteerde procedures en regelingen;

 • e. Cliëntenraad: de cliëntenraad van het CAK, bedoeld in artikel 2.

 • f. De voorzitter: de voorzitter van de cliëntenraad

Artikel 2. Instelling cliëntenparticipatie

 • 1 De Raad van Bestuur voorziet in de instelling van een cliëntenraad met de in hoofdstuk 3 genoemde taken en bevoegdheden. De samenstelling van de cliëntenraad en de benoeming van zijn leden vinden plaats overeenkomstig de bepalingen van deze regeling.

 • 2 Op de wijze waarop de cliëntenraad zijn taken en bevoegdheden uitoefent alsmede de wijze waarop de cliëntenraad wordt voorzien van al hetgeen redelijkerwijs nodig is voor de vervulling van zijn taken, is deze regeling van toepassing.

 • 3 Het lidmaatschap van de cliëntenraad is van generlei invloed op de behandeling van het lid door het CAK.

Hoofdstuk 2. Samenstelling en benoeming

Artikel 3. Samenstelling

Voormalige, huidige en toekomstige cliënten van het CAK kunnen in aanmerking komen voor deelname aan de Cliëntenraad. De Cliëntenraad van het CAK bestaat uit ten hoogste zeven door de Raad van Bestuur te benoemen leden. Minimaal is de meerderheid van het aantal leden een huidige cliënt, hetgeen getoetst wordt bij aanvang van de periode waarop de benoeming of herbenoeming van een lid betrekking heeft. De Raad van Bestuur vergewist zich ervan dat de leden een goede afspiegeling vormen van de cliëntenpopulatie van het CAK en dat zij over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om vertegenwoordigende rol op effectieve wijze te kunnen invullen.

Artikel 4. Benoeming en herbenoeming

 • 1 De Raad van Bestuur benoemt de leden van de Cliëntenraad voor een periode van vier jaar. Herbenoeming kan eenmaal plaatsvinden voor de duur van maximaal vier jaar.

 • 2 Ten hoogste drie leden worden benoemd op voordracht van door het CAK aan te wijzen cliëntenorganisaties.

 • 3 De Raad van Bestuur verzoekt de in het tweede lid genoemde organisaties binnen een daartoe gestelde termijn om een voordracht te maken voor benoeming van een vertegenwoordiger, die bij voorkeur cliënt is. Deze voordracht is bindend.

 • 4 De Raad van Bestuur kan bij ontstentenis van één of meer in het vorige lid bedoelde voordrachten besluiten ook andere maatschappelijke organisaties verzoeken een vertegenwoordiger voor te dragen met dien verstande, dat deze organisaties tezamen door niet meer dan drie leden zijn vertegenwoordigd. Het vorige lid is van dienovereenkomstige toepassing op deze andere organisaties.

 • 5 De Cliëntenraad kiest uit hun midden een voorzitter. Benoeming van de voorzitter van de Cliëntenraad vindt vervolgens plaats door de Raad van Bestuur.

Artikel 5. Vervanging

 • 1 Een lid van de Cliëntenraad wordt tussentijds door de Raad van Bestuur vervangen:

  • a. wegens overlijden;

  • b. op eigen verzoek; of

  • c. als naar het oordeel van de voorzitter of de Raad van Bestuur de goede gang van zaken bij de werkzaamheden van de Cliëntenraad door toedoen van het lid wordt belemmerd; of

  • d. op een met reden omkleed verzoek van de in artikel 4 genoemde organisatie die het lid voor benoeming had voorgedragen.

 • 2 De voorzitter van de Cliëntenraad wordt tussentijds vervangen:

  • a. wegens overlijden;

  • b. op eigen verzoek; of

  • c. op verzoek van de meerderheid van de Cliëntenraad of de Raad van Bestuur op grond van het oordeel dat de goede gang van zaken bij de werkzaamheden van de Cliëntenraad door toedoen van de voorzitter wordt belemmerd.

 • 3 Benoeming wegens een tussentijdse vervanging vindt plaats met inachtneming van de bepalingen van de artikelen 3 en 4. De eerste zittingstermijn van het tussentijds benoemde lid bedraagt even lang als het restant van de zittingsduur van het vervangen lid. In afwijking tot het eerste en tweede lid van artikel 5 komt het tussentijds benoemde lid desgewenst voor een tweede herbenoeming in aanmerking tot uiterlijk 8 jaar na de datum waarop de tussentijdse benoeming inging.

 • 4 Vervanging vanwege de in de onderdelen c van het eerste en het tweede lid genoemde reden vindt niet plaats dan na hoor en wederhoor door of namens de Raad van Bestuur. Deze reden kan ook worden gevormd door een al dan niet door overmacht veroorzaakt verzuim van de helft of meer van het aantal vergaderingen per jaar van de Cliëntenraad.

Hoofdstuk 3. Taken en bevoegdheden

Artikel 6. Overleg en advisering

De Cliëntenraad overlegt met de Raad van Bestuur en adviseert gevraagd en ongevraagd schriftelijk over cliëntenaangelegenheden, in het bijzonder met betrekking tot de kwaliteit van de geboden dienstverlening van het CAK.

Artikel 7. Overige taken

 • 1 De Cliëntenraad stelt jaarlijks een activiteitenplan op.

 • 2 De Cliëntenraad levert een bijdrage aan het jaarverslag van het CAK. In deze bijdrage rapporteert de Cliëntenraad over zijn functioneren en de uitgebrachte adviezen in het verslagjaar.

 • 3 Eens per jaar evalueren de Cliëntenraad en de Raad van Bestuur gezamenlijk het functioneren van de Cliëntenraad.

Hoofdstuk 4. Informatievoorziening en faciliteiten

Artikel 8. Informatieverstrekking

 • 1 Het CAK verstrekt de Cliëntenraad tijdig, spontaan en op verzoek alle informatie die de CAK Cliëntenraad nodig heeft voor de uitoefening van zijn taken, tenzij enig wettelijk voorschrift deze verstrekking in de weg staat. De leden van de Cliëntenraad ondertekenen een geheimhoudingsovereenkomst.

 • 2 Het CAK informeert de Cliëntenraad spontaan over de resultaten van onderzoeken naar klanttevredenheid en andere cliëntenaangelegenheden.

Artikel 9. Secretariaat

 • 1 Het CAK voert het secretariaat van de Cliëntenraad en benoemt een van zijn medewerkers tot secretaris van de Cliëntenraad. Het CAK stelt vergaderaccommodatie ter beschikking aan de Cliëntenraad.

 • 2 Alle communicatie tussen de Cliëntenraad en het CAK vindt plaats via de secretaris.

Artikel 10. Onkostenvergoeding

 • 1 De voorzitter en de leden van de Cliëntenraad hebben recht op een door Het CAK vast te stellen onkostenvergoeding en een vergoeding voor reiskosten. De hoogte van deze vergoedingen stelt de Raad van Bestuur vast. Behoudens de in het tweede lid bedoelde kosten worden alle kosten die het lidmaatschap met zich meebrengt, geacht door deze onkostenvergoeding te zijn gedekt.

 • 2 Voor de activiteiten van de Cliëntenraad stelt het CAK de Cliëntenraad een budget ter beschikking. Deze kosten worden zoveel mogelijk begroot in het activiteitenplan. De Raad van Bestuur stelt de hoogte van het budget vast.

Hoofdstuk 5. Advisering en overleg

Artikel 11. Advisering

 • 1 De Cliëntenraad kan tot een uit te brengen advies slechts besluiten in een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal leden aanwezig is.

 • 2 Behoudens het bepaalde in het tweede lid van artikel 12 adviseert de Cliëntenraad binnen vier weken na dagtekening van het verzoek daartoe.

 • 3 De CAK Cliëntenraad kan uit haar midden werkgroepen of commissies benoemen die een advies voorbereiden.

 • 4 Het advies wordt schriftelijk, met redenen omkleed en door de voorzitter ondertekend, aangeboden aan de Raad van Bestuur. Leden kunnen een minderheidsstandpunt in het advies laten opnemen.

 • 5 De Cliëntenraad kan besluiten een verzoek om een advies niet te honoreren. In dat geval stelt de voorzitter met redenen omkleed de Raad van Bestuur hiervan schriftelijk in kennis binnen vier weken na dagtekening van het verzoek om advies.

 • 6 Na kennisneming van een advies informeert de Raad van Bestuur met redenen omkleed de Cliëntenraad over de actie die is of zal worden ondernomen naar aanleiding van het advies dan wel over een van het advies afwijkende besluitvorming.

Artikel 12. Overleg Cliëntenraad

 • 1 Het overleg, bedoeld in artikel 6 vindt ten minste vier keer per jaar in een vergadering plaats. Leden zijn in beginsel verplicht om de vergadering bij te wonen.

 • 2 Bij spoedeisende adviezen over belangrijke besluiten vinden binnen een door de Raad van Bestuur te stellen termijn tussentijds overleg en advisering plaats.

 • 3 De oproeping tot een vergadering geschiedt door middel van een schriftelijke of elektronische uitnodiging namens de voorzitter van de Cliëntenraad. De uitnodiging bevat plaats en tijdstip van de vergadering en gaat vergezeld van een vergaderagenda en de daarop betrekking hebbende stukken. Toezending vindt plaats ten minste één week voorafgaand aan de vergadering.

 • 4 De vergaderagenda wordt door de voorzitter van de cliëntenraad in overleg met de Raad van Bestuur vastgesteld.

 • 5 Ieder lid van de Cliëntenraad en de Raad van Bestuur van het CAK bezitten agenderingsbevoegdheid en kunnen de voorzitter schriftelijk verzoeken een vergadering bijeen te roepen.

 • 6 Indien de in het derde lid bedoelde stukken ingebracht worden door een lid, een werkgroep of commissie dan wel door de voorzitter, dan vindt uiterlijk twee weken voor de vergadering toezending daarvan plaats aan de secretaris.

 • 7 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de cliëntenraad. Bij afwezigheid van de voorzitter kiezen de leden uit hun midden een vervangende voorzitter.

 • 8 De vergaderingen worden bijgewoond door een lid van de Raad van Bestuur en, tenzij de Cliëntenraad anders beslist, zo nodig door een of meer deskundigen van het CAK.

 • 9 Van de vergadering wordt door de secretaris een schriftelijk verslag gemaakt. Dit verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 13

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet of over geschillen voortkomend uit de interpretatie van deze regeling, beslist de Raad van Bestuur na overleg met de Cliëntenraad.

Artikel 14

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2017.

Artikel 15

Aldus vastgesteld door de Raad van Bestuur van Het CAK.

Den Haag, december 2016

E. van den Brink,

Voorzitter Raad van Bestuur.