Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Ondermandaatbesluit loco-secretaris-generaal Infrastructuur en Milieu 2017

Geldend van 15-05-2017 t/m heden

Besluit van de secretaris-generaal van Infrastructuur en Milieu, van 18 april 2017, nr. IENM/BSK-2017/97499, houdende de verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging aan de loco-secretaris-generaal (Ondermandaatbesluit loco-secretaris-generaal Infrastructuur en Milieu 2017)

De secretaris-generaal van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 22, tweede lid, 29 en 30 van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012;

BESLUIT:

Artikel 1. Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Verlening ondermandaat

Aan de loco-secretaris-generaal worden de aan de secretaris-generaal verleende bevoegdheden, voor zover die behoren bij zijn taken, in ondermandaat verleend.

Artikel 3. Omvang ondermandaat

Het in artikel 2 verleende ondermandaat omvat overeenkomstig artikel 29 van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012 tevens de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaar.

Artikel 4. Volmacht en machtiging

Het in artikel 2 verleende ondermandaat omvat overeenkomstig artikel 30 van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012 tevens de doorverlening van volmacht en machtiging.

Artikel 5. Uitoefening ondermandaat, volmacht en machtiging

De uitoefening van bevoegdheden die bij dit besluit zijn verleend, geschiedt met inachtneming van de artikelen 31 tot en met 34 van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 mei 2017.

Artikel 7. Titel

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit loco-secretaris-generaal Infrastructuur en Milieu 2017.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

secretaris-generaal

van Infrastructuur en Milieu

L.M.C. Ongering