Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling toegestane hulpmiddelen bij centrale examinering mbo (2017)

Geldend van 01-08-2017 t/m heden

Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 18 april 2017, nummer CvTE-17.00739, houdende vaststelling van toegestane hulpmiddelen bij centrale examinering in het mbo (Regeling toegestane hulpmiddelen bij centrale examinering mbo (2017))

Artikel 1. hulpmiddelen

De toegestane hulpmiddelen, bedoeld in artikel 6, eerste lid onderdeel h van het Examenbesluit beroepsopleidingen WEB worden vastgesteld als opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2. bekendmaking

De regeling zal met de bijlage en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage kan ook geraadpleegd worden op Examenbladmbo.nl.

Artikel 3. inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2017.

Artikel 5. citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toegestane hulpmiddelen bij centrale examinering mbo (2017).

Het College voor Toetsen en Examens,

de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Bijlage

behorende bij artikel 1 van de Regeling toegestane hulpmiddelen bij centrale examinering mbo (2017), van 18 april 2017, nummer CvTE-17.00739.

Toegestane hulpmiddelen bij centrale examinering mbo

Algemeen

Bij de afname van de centrale examens Nederlandse taal, rekenen en Engels is het gebruik van pen/potlood en kladpapier toegestaan. Het kladpapier dient na afloop van de examenzitting ingeleverd te worden voordat de deelnemer de examenzaal verlaat.

Daarnaast is het gebruik van een verklarend Nederlands woordenboek toegestaan bij de centrale examens Nederlandse taal en rekenen. Bij het centraal examen Engels is een vertalend Engels woordenboek toegestaan. Een digitaal woordenboek is niet toegestaan. Bij de ontwikkeling van de examens blijft het uitgangspunt dat de kandidaat geen woordenboek hoeft te gebruiken.

Toelichting op gebruik woordenboek

Een eendelig papieren verklarend woordenboek Nederlands is toegestaan bij de centrale examens Nederlandse taal en rekenen. Een eendelig papieren vertalend woordenboek Engels is toegestaan bij de centrale examens Engels. De deelnemer mag dus een woordenboek gebruiken; de instelling moet hem in staat stellen het te gebruiken. De examencommissie bepaalt of de deelnemer het woordenboek zelf meeneemt, of dat het beschikbaar is in de examenruimte.

Mogelijke woordenboeken

De ‘standaard’ is een gewoon verklarend woordenboek Nederlands, respectievelijk vertalend woordenboek Engels. De deelnemer die dat wenst, mag kiezen voor een andere vorm, bijvoorbeeld een beeldwoordenboek, een speciaal woordenboek ‘Nederlands als tweede taal’ of een woordenboek dat de Nederlandse, respectievelijk Engelse woorden omzet naar zijn thuistaal.

De examencommissie kan (bijvoorbeeld in het examenreglement) bepalen dat wie een van de standaard afwijkend woordenboek wil meenemen, dat tijdig vooraf dient te melden. Dat maakt het beter mogelijk om met de deelnemer na te gaan of het echt zo effectief is als verwacht, en voorkomt verwarring bij de start van de examenzitting.

Digitaal woordenboek

Een digitaal woordenboek is niet toegestaan. Dat is ook niet mogelijk op de computer bij de standaard digitale examens, maar technisch gezien zou de deelnemer een tweede vertaalcomputer erbij kunnen gebruiken. Dat mag dus niet. De reden daarvoor is het feit dat de opzoeksnelheid van de vertaalcomputer zeer hoog is. Een redelijke woordenschat is een van de onderliggende kwalificatie-eisen bij Nederlands en Engels, en met een digitaal woordenboek wordt die eis niet meer getoetst.

Aanpassingen nodig

Ook bij het woordenboek geldt: als de examencommissie meent dat een aanpassing nodig is die in de regels niet is voorzien, wordt contact opgenomen met het College voor Toetsen en Examens (CvTE) via beperking@hetcvte.nl.

Rekenmachine

Als bij opgaven in het examen rekenen een rekenmachine is toegestaan, wordt deze binnen de examensoftware aangeboden. Gebruik van een losse rekenmachine buiten de examensoftware om is niet toegestaan.