Addendum Model Jaarverslaggeving 2016 CAK

Geldend van 26-04-2017 t/m heden

Addendum Model Jaarverslaggeving 2016 CAK

1. Addendum Model Jaarverslaggeving

1.1. Algemeen

Dit document is een addendum op het op 20 september 2016 door de raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het op 19 januari 2017 door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), vastgestelde Model Jaarverslaggeving 2016 CAK. Dit model is gepubliceerd in de Staatscourant en te raadplegen op de website van de NZa (www.nza.nl).

1.2. Waarderingsgrondslagen

De hierna opgenomen waarderingsgrondslagen voor de jaarrekening 2016 en de bestuurlijke verantwoording 2016 vervangen de betreffende waarderingsgrondslagen voor de jaarrekening 2016 en de bestuurlijke verantwoording 2016 in het Model Jaarverslaggeving 2016 CAK.

1.2.1. Jaarrekening

De jaarrekening 2016 wordt zoveel mogelijk ingericht conform Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Indien het CAK ervoor kiest om af te wijken van Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (met andere woorden kiest voor eigen grondslagen) wordt dit door het CAK expliciet toegelicht in zijn jaarrekening.

1.2.2. Bestuurlijke verantwoording

Het in de bestuurlijke verantwoording 2016 opgenomen overzicht van activa en passiva van de geldstromen van de door het CAK uitgevoerde wettelijke taken, de matrix bestuurlijke verantwoording VWS en de matrix bestuurlijke verantwoording NZa worden opgesteld op kasbasis. Indien het CAK ervoor kiest om hiervan af te wijken wordt dit door het CAK expliciet toegelicht in de bestuurlijke verantwoording.

Terug naar begin van de pagina