Besluit vaststelling bestanddelen beeldenaar munten vijf en tien euro ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Koning Willem-Alexander

Geldend van 24-04-2017 t/m heden

Besluit van 11 april 2017, houdende vaststelling van de bestanddelen van de beeldenaar van de munten van tien, twintig en vijftig euro die in 2017 worden uitgegeven ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Koning Willem-Alexander

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 29 maart 2017, nr. 2017-0000062973, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Muntwet 2002;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 De bestanddelen van de beeldenaar van de munten van tien, twintig en vijftig euro die worden uitgegeven ter gelegenheid van Onze vijftigste verjaardag zijn:

  • a. op de voorzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: in het midden Onze beeltenis omgeven door twee in elkaar gevlochten linten met aan de bovenzijde langs de rand de tekst «KONING DER NEDERLANDEN» en aan de onderzijde langs de rand de tekst «WILLEM-ALEXANDER 50 jaar»:

   Bijlage 258533.png
  • b. op de keerzijde, overeenkomstig onderstaande afbeeldingen: twee linten die door middel van verschillende zeemansknopen aan elkaar gevlochten zijn en langs de rand de tekst «VERTEGENWOORDIGEN SAMENBINDEN AANMOEDIGEN», aan de onderzijde in het midden de waardeaanduiding respectievelijk «TIEN EURO», «TWINTIG EURO» en «VIJFTIG EURO», aan de rechterzijde in het midden het jaartal «2017» en aan de linkerzijde in het midden het teken van de Muntmeester

   Bijlage 258534.png

   en het teken van het Munthuis

   Bijlage 258535.png

   :

   Bijlage 258536.png
 • 2 De tien-euromunt heeft een gladde rand en draagt het randschrift «GOD * ZIJ * MET * ONS».

 • 3 De twintig-euromunt en de vijftig-euromunt hebben een fijngeribbelde rand.

Artikel 2

De Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën) maakt een voorbehoud als bedoeld in artikel 15b van de Auteurswet met betrekking tot de beeldenaars van de munten, bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 24 april 2017. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 23 april 2017, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 24 april 2017.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.

Wassenaar, 11 april 2017

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën,

E.D. Wiebes

Uitgegeven de eenentwintigste april 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie,

S.A. Blok

Terug naar begin van de pagina