Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Deelregeling theaterteksten Fonds Podiumkunsten

Geldend van 20-04-2017 t/m heden

Deelregeling theaterteksten Fonds Podiumkunsten

Het bestuur van het Fonds PodiumkunstenIn overleg met het bestuur van het Nederlands Letterenfonds

Gelet op artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en artikel 2 van het Algemeen Reglement Fonds Podiumkunsten;

Besluit:

Paragraaf 1. algemene bepalingen

Artikel 1.1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • bestuur: de raad van bestuur van de stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+;

 • Fonds Podiumkunsten: de stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+;

 • Nederlands Letterenfonds: de stichting Nederlands Letterenfonds;

 • Nederland: Het Koninkrijk der Nederlanden, bestaande uit Nederland inclusief Bonaire, Sint-Eustatius en Saba en Aruba, Curaçao en Sint Maarten;

Artikel 1.2. Subsidievormen

Het bestuur kan subsidie verstrekken aan individuen in de vorm van een werkbijdrage theatertekst.

Artikel 1.3. De aanvraag

 • 1 Een aanvraag wordt ingediend met behulp van een door het bestuur opgesteld aanvraagformulier.

 • 2 Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het volledig ingevulde aanvraagformulier tijdig is ontvangen door het Fonds Podiumkunsten en vergezeld gaat van de op het formulier vermelde bijlagen.

 • 3 Een aanvraag die niet voldoet aan het bepaalde in deze regeling wordt afgewezen.

 • 4 Het bestuur kan digitale indiening mogelijk maken. Het bepaalde in lid een tot en met drie is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 1.4. Beoordeling

 • 1 Het bestuur kan een of meer aanvraagrondes per jaar vaststellen. De bijbehorende indieningsdata worden bekendgemaakt via de website van het Fonds Podiumkunsten.

 • 2 Het bestuur kan advies vragen over ingediende aanvragen. Adviseurs beoordelen de aan hen voorgelegde aanvragen met inachtneming van het bepaalde in deze regeling.

 • 3 Het bestuur informeert de aanvrager binnen 13 weken na de uiterlijke indieningsdatum schriftelijk over zijn besluit. Als voor de motivering van het besluit wordt verwezen naar een over de aanvraag uitgebracht advies, wordt de tekst van het advies aan de aanvrager toegezonden.

Artikel 1.5. Subsidieplafond

 • 1 Het bestuur kan per subsidieronde een of meer subsidieplafonds vaststellen.

 • 2 Het bestuur kan eerder vastgestelde subsidieplafonds verhogen of verlagen.

 • 3 Besluiten als bedoeld in het eerste en tweede lid worden bekendgemaakt via de website van het Fonds Podiumkunsten.

Artikel 1.6. Verdeling budget

 • 1 Het bestuur voorziet in een gelijktijdige beslissing op aanvragen op basis van hun geschiktheid om bij te dragen aan de doelstelling waarvoor subsidie wordt verstrekt. Als een subsidieplafond ontoereikend is om alle aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen te honoreren, worden de aanvragen die het betreft onderverdeeld in drie categorieën:

  • a) honoreren;

  • b) honoreren voor zover het budget dat toelaat; en

  • c) niet honoreren.

 • 2 De aanvragen die in de categorie ‘honoreren voor zover het budget dat toelaat’ worden geplaatst worden in een rangorde gezet op basis van de criteria die gelden voor de betreffende aanvragen.

 • 3 Het bestuur honoreert eerst de aanvragen in categorie a voor het geadviseerde subsidiebedrag en vervolgens de aanvragen in categorie b voor het geadviseerde subsidiebedrag in volgorde van de rangorde totdat het subsidieplafond is bereikt. De resterende aanvragen worden afgewezen.

 • 4 Indien het bestuur een subsidieplafond verhoogt, wordt eerst het subsidiebedrag van een aanvraag die wegens ontoereikendheid van het budget gedeeltelijk was gehonoreerd alsnog verhoogd tot het geadviseerde subsidiebedrag. Vervolgens wordt steeds de eerstvolgende aanvraag gehonoreerd voor het geadviseerde subsidiebedrag totdat het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 1.7. Algemene weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht kan het bestuur subsidie weigeren:

 • a) als de aanvraag onvoldoende concreet is met betrekking tot de uit te voeren activiteiten;

 • b) als reeds tweemaal eerder voor dezelfde activiteit subsidie is aangevraagd;

 • c) als de aanvrager in de voorgaande twee jaar niet heeft voldaan aan een of meer aan een subsidie verbonden voorwaarden of verplichtingen, waaronder in elk geval ook vallen het juist en tijdig afronden van de gesubsidieerde activiteiten, het tijdig melden van relevante veranderingen in de uitvoering en het juist en tijdig verantwoorden van de activiteiten;

 • d) als de aanvraag betrekking heeft op een reeds geheel of gedeeltelijk voltooide activiteit;

 • e) als de eerste openbare activiteit waarvoor het subsidie (mede) is bestemd plaatsvindt binnen 13 weken na de uiterste indiendatum;

 • f) als voor de activiteit al eerder op basis van onderhavige of een andere regeling van het Fonds Podiumkunsten subsidie is verstrekt;

 • g) als de aanvraag niet voldoet aan het bepaalde in deze regeling.

Paragraaf 2. Werkbijdrage theatertekst

Artikel 2.1. Doel

Het bestuur verstrekt een werkbijdrage theatertekst aan theaterauteurs die willen investeren in de artistieke kwaliteit van hun werkpraktijk om zo de ontwikkeling van en diversiteit binnen de podiumkunsten te stimuleren.

Artikel 2.2. Aanvrager

 • 1 Een aanvrager mag op het moment van indiening van de aanvraag geen kunstvakopleiding volgen.

 • 2 Een aanvrager kan maximaal een keer per twee jaar een werkbijdrage theaterauteur ontvangen.

Artikel 2.3. Subsidieaanvraag

 • 1 Een aanvraag heeft betrekking op een werkplan van een theaterauteur die nieuw werk wil ontwikkelen.

 • 2 De werkbijdrage theaterauteur is een tegemoetkoming in de investering van tijd en materialen en kan gebruikt worden voor kosten die verband houden met de ontwikkeling en presentatie van nieuw werk.

Artikel 2.4. Beoordeling

 • 1 Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • a) kwaliteit van eerder werk van de aanvrager;

  • b) bijdrage die het plan levert aan de artistieke werkpraktijk van de aanvrager;

  • c) ondernemende houding van de aanvrager;

  • d) betekenis van het resultaat van de activiteiten voor de podiumkunsten in Nederland.

 • 2 Het bestuur stelt in overleg met het Nederlands Letterenfonds een commissie in die adviseert over ingediende aanvragen.

Artikel 2.5. Hoogte subsidie

 • 1 Een werkbijdrage theaterauteur wordt verstrekt op basis van de omvang van de werkzaamheden.

 • 2 Het bestuur kan bepalen dat een subsidie nooit meer bedraagt dan een bepaald bedrag.

Paragraaf 3. Overige bepalingen

Artikel 3.1. Aan het subsidie verbonden verplichtingen

De ontvanger van het subsidie meldt onverwijld aan het bestuur als:

 • a) de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt niet of niet geheel zullen doorgaan;

 • b) niet of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan; of

 • c) er aanzienlijke wijzigingen zijn ten opzichte van het plan op basis waarvan subsidie is verstrekt.

Artikel 3.2. Verantwoording van het subsidie

 • 1 Het bestuur kan na het verstrijken van de in de aanvraag opgenomen einddatum de ontvanger van het subsidie verzoeken bewijsstukken te overleggen waarmee kan worden aangetoond dat de gesubsidieerde activiteiten volgens plan hebben plaatsgevonden.

 • 2 Als de ontvanger van het subsidie niet kan aantonen dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt volgens plan hebben plaatsgevonden, kan het bestuur het subsidie lager vaststellen of intrekken.

 • 3 Als op enig moment blijkt dat niet is voldaan aan enige verplichting, kan het bestuur het subsidie lager vaststellen of intrekken.

 • 4 Binnen 22 weken na het verstrijken van de in de beschikking opgenomen afrondingsdatum stelt het bestuur het subsidie ambtshalve vast.

Artikel 3.3. Begrotingsvoorbehoud

Subsidie wordt verstrekt onder voorbehoud van verstrekking van de bijbehorende middelen door de Minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap.

Artikel 3.4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant.

Artikel 3.5. Intrekking

 • 2 Subsidies die zijn verleend op basis van de in het eerste lid genoemde deelregeling worden afgehandeld conform het bepaalde in die regeling.

Artikel 3.6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling theaterteksten Fonds Podiumkunsten.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 6 maart 2017

H. Post,

directeur/bestuurder