Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling jaarlijkse bijdrage aan pensioenfonds Werk en (re)Integratie[Regeling vervalt per 01-01-2057.]

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 februari 2017, nr. 2017-0000023137, tot vaststelling van de jaarlijkse bijdrage aan pensioenfonds Werk en (re)Integratie

De Staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 72 van de Participatiewet;

Besluit:

Artikel 1

De rijksbijdrage aan het pensioenfonds voor werknemers met een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2 van de Wet sociale werkvoorziening, bedoeld in artikel 72 van de Participatiewet, bedraagt jaarlijks € 10 miljoen. De rijksbijdrage wordt gestort in het Pensioenfonds Werk en (re)Integratie.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018 en vervalt met ingang van 1 januari 2057.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 februari 2017

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma