Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit Arbiters Bodembeweging

Geldend van 15-04-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 12 april 2017, nr. WJZ / 17045166, tot instelling van de Raad van Arbiters Bodembeweging (Instellingsbesluit Arbiters Bodembeweging)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Arbiter Bodembeweging: voorzitter of een ander lid van de Raad van Arbiters Bodembeweging;

 • b. gebouw: een woning, gebouw van een klein bedrijf of een klein gebouw met een publieke functie;

 • c. minister: de Minister van Economische Zaken;

 • d. Raad: de Raad van Arbiters Bodembeweging.

 • e. uitvoeringsorganisatie: een door NAM aangewezen organisatie die belast is met de afwikkeling van schademeldingen als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld.

Artikel 2

 • 1 Er is een Raad van Arbiters Bodembeweging.

 • 2 De Raad heeft tot taak het geven van adviezen naar aanleiding van geschillen over door een eigenaar van een gebouw bij de uitvoeringsorganisatie gemelde schade als gevolg van bodembeweging door gaswinning uit het Groningenveld, inclusief het geven van een oordeel over de vraag of de schade door bodembeweging is ontstaan.

Artikel 3

 • 1 De Raad bestaat uit een Arbiter Bodembeweging, tevens voorzitter, en ten minste één andere Arbiter Bodembeweging.

 • 2 Een Arbiter Bodembeweging is een rechter of een voormalig rechter.

 • 3 Een Arbiter Bodembeweging wordt benoemd op grond van zijn deskundigheid op het gebied van het burgerlijk recht en is onafhankelijk en onpartijdig.

 • 4 De Arbiters Bodembeweging worden op voordracht van de Raad voor de Rechtspraak door de minister benoemd voor een termijn van maximaal twee jaar en zijn herbenoembaar.

 • 5 De Arbiters Bodembeweging kunnen door de minister worden geschorst en ontslagen wegens ongeschiktheid of onbekwaamheid voor de functie of wegens andere zwaarwegende in de persoon van de betrokkene gelegen reden.

Artikel 4

De Raad kan zich laten bijstaan door deskundigen.

Artikel 5

 • 1 De Raad werkt volgens de wijze zoals vastgelegd in het Reglement Arbiters Bodembeweging.

 • 2 Wijziging van het reglement Arbiters Bodembeweging geschiedt na overleg met de Raad.

 • 3 De minister voorziet in het secretariaat van de Raad.

 • 4 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de Raad geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de Raad bewaard in het archief van dat ministerie.

Artikel 6

 • 2 In een besluit tot benoeming van een Arbiter Bodembeweging wordt de arbeidsduurfactor voor de vergoeding vastgesteld.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 april 2017.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Arbiters Bodembeweging.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

’s-Gravenhage, 12 april 2017

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp