Besluit erkenning geschillencommissie Schadeherstelbedrijven

Geldend van 14-04-2017 t/m heden

Besluit erkenning geschillencommissie Schadeherstelbedrijven

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gezien het verzoek om erkenning betreffende de Geschillencommissie Schadeherstelbedrijven van 17 maart 2017, schriftelijk ingediend door de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Overwegende dat verzoekster heeft voldaan aan de in artikelen 3 en 4 van de Erkenningsregeling geschillencommissies consumentenklachten 1997 (Stcrt. 1996, 248) vermelde erkenningseisen;

Overwegende dat genoemde commissie in voldoende mate zal bijdragen aan het oplossen van geschillen die hun oorsprong vinden in consumentenklachten;

Gelet op artikel 2 van de Erkenningsregeling geschillencommissies consumentenklachten 1997;

Besluit:

Artikel 1

De Geschillencommissie Schadeherstelbedrijven, die in stand wordt gehouden door de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, wordt erkend als geschillencommissie zoals bedoeld in de Erkenningsregeling geschillencommissie consumentenklachten 1997;

Artikel 2

De Geschillencommissie Schadeherstelbedrijven dient wijzigingen in de gegevens als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Erkenningsregeling geschillencommissie consumentenklachten 1997, zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de Minister van Veiligheid en Justitie door te geven.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 april 2017

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

J. Schipper-Spanninga

Directeur Rechtsbestel

Terug naar begin van de pagina