Reglement taakverdeling tussen Raad van Toezicht en directie Staatsbosbeheer

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 05-06-1998 t/m 31-12-2015

Reglement taakverdeling tussen Raad van Toezicht en directie Staatsbosbeheer (ter voldoening aan art. 8, eerste lid, van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2016]

De directie stelt de inrichting van Staatsbosbeheer bij reglement vast en legt dit ter goedkeuring voor aan de raad. Onder inrichting wordt de organisatorische opbouw verstaan (t.w. de regio’s, districten en de centrale afdelingen) zoals die in een (re)organisatiebesluit wordt vastgelegd.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2016]

De raad stelt het tijdstip vast waarvóór de directie een ondernemingsplan opstelt. Het ondernemingsplan heeft in principe een geldigheidsduur van maximaal 4 jaar, doch vanwege het voortschrijdend karakter van dit plan zal ook tussentijds worden bezien of het aanpassing behoeft. Het ondernemingsplan zal daartoe jaarlijks op de agenda voor de vergadering van de raad worden geplaatst. De raad legt het ondernemingsplan ter advisering voor aan de minister, alvorens tot vaststelling over te gaan.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2016]

De directie stelt jaarlijks het jaarplan en de begroting van Staatsbosbeheer vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de raad. Een investeringsbegroting maakt deel uit van de begroting. Na goedkeuring door de raad legt de directie deze stukken vóór 1 januari van het jaar waarop zij betrekking hebben ter kennisname over aan de minister.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2016]

De raad stelt het door de directie jaarlijks vóór 1 mei op te stellen jaarverslag en financieel verslag over het voorgaande jaar vast en zendt deze stukken vergezeld van de accountantsverklaring bij het financieel verslag vóór 1 juni van dat jaar aan de minister. De directie stelt deze stukken na vaststelling door de raad algemeen verkrijgbaar.

De raad geeft opdracht tot onderzoek van het financieel verslag aan de door de minister aangewezen accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het burgerlijk Wetboek.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2016]

De directie legt investeringen die een bedrag van f 5 mln. te boven gaan ter goedkeuring voor aan de raad.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2016]

Ter verkrijging van goedkeuring legt de directie aan de raad een voornemen voor tot het verrichten van andere werkzaamheden dan die welke rechtstreeks voortvloeien uit de in artikel 3 lid 1 en 2 van de Verzelfstandigingswet bedoelde taken, mits deze werkzaamheden:

  • met bedoelde taken samenhangen

  • niet leiden tot concurrentievervalsing t.o.v. private aanbieders van vergelijkbare diensten

  • tegen tenminste kostendekkende prijzen worden verricht.

Nadat de raad heeft aangegeven voornemens te zijn goedkeuring te verlenen, dient de directie een verzoek in tot verkrijging van een verklaring van geen bezwaar van de minister. Eerst na een positieve beslissing van de minister gaat de raad over tot definitieve goedkeuring.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2016]

De directie legt een voornemen tot het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van Staatsbosbeheer met een andere rechtspersoon, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor Staatsbosbeheer, ter goedkeuring voor aan de raad.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2016]

Een voornemen tot het oprichten of mede-oprichten van een privaatrechtelijke rechtspersoon of het deelnemen dan wel ontbinden van een vennootschap wordt door de directie ter goedkeuring voorgelegd aan de raad. Nadat de raad heeft aangegeven voornemens te zijn goedkeuring te verlenen, dient de directie een verzoek in tot verkrijging van een verklaring van geen bezwaar van de minister. Eerst na een positieve beslissing van de minister gaat de raad over tot definitieve goedkeuring.

Driebergen, 25 februari 1998

De voorzitter van de Raad van Toezicht Staatsbosbeheer,

H. Wiegel,

voorzitter

Terug naar begin van de pagina