Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Handhaving van de gemeente Dordrecht 2017

[Regeling vervalt per 05-09-2022.]
Geldend van 05-09-2017 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 4 april 2017 nr. BOACAT2017/030, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Dordrecht.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de gemeente Dordrecht van 21 februari 2017 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Rotterdam en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van teamleider, teamcoördinator, adviseur of handhaver in dienst van de afdeling Handhaving van de gemeente Dordrecht, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 150 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

Artikel 7

  • 1 De gemeente Dordrecht brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 9 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 9

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Toezicht van de gemeente Dordrecht 2012 van 28 augustus 2017 nr.5736984/Justis/12 zal vervallen op 5 september 2017.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 5 september 2017 en vervalt met ingang van 5 september 2022.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Handhaving van de gemeente Dordrecht 2017.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 4 april 2017

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.L. de Koning

Wnd. afdelingsmanager V&T

Terug naar begin van de pagina