Regeling instelling en benoeming Boegbeeld aanpak werkloosheid onder vijftigplussers

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 07-04-2017 t/m 31-12-2017

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 maart 2017, nr. 2017-0000051340, tot instelling en benoeming Boegbeeld aanpak werkloosheid onder vijftigplussers

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2018]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. actieplan: actieplan aanpak werkloosheid onder vijftigplussers;

 • b. boegbeeld: Boegbeeld aanpak werkloosheid onder vijftigplussers;

 • c. minister: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2. Instelling

[Vervallen per 01-01-2018]

Er is een Boegbeeld aanpak werkloosheid onder vijftigplussers.

Artikel 3. Doel

[Vervallen per 01-01-2018]

Het boegbeeld geeft een gezicht aan de aanpak van het actieplan om de vooroordelen over vijftigplussers op de arbeidsmarkt weg te nemen, om de vijftigplusser wendbaarder te maken op de arbeidsmarkt en om ervoor te zorgen dat werkgevers de werkzoekende vijftigplussers een eerlijke kans geven. Het boegbeeld draagt uit dat de vijftigplusser met zijn kennis en kunde een meerwaarde heeft voor het bedrijfsleven.

Artikel 4. Taken

[Vervallen per 01-01-2018]

Om de doelen, genoemd in artikel 3, te bereiken, zal het boegbeeld:

 • a. landelijke of regionale initiatieven ondersteunen die bijdragen aan het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van vijftigplussers;

 • b. goede voorbeelden van werkgevers, werknemers of werkzoekenden ondersteunen en verspreiden;

 • c. ondervonden belemmeringen benoemen en hier oplossingen voor aandragen;

 • d. concrete acties ondernemen om de vijftigplusser op een positieve wijze op de kaart te zetten;

 • e. werknemers en werkzoekenden aansporen om in zichzelf te investeren of te blijven investeren; en

 • f. werkzoekenden wijzen op de mogelijkheden voor ondersteuning.

Artikel 5. Benoeming

[Vervallen per 01-01-2018]

De heer J.H. de Wolf wordt benoemd tot Boegbeeld aanpak werkloosheid onder vijftigplussers voor de periode van 1 april 2017 tot en met 31 december 2017.

Artikel 6. Uitvoering werkzaamheden

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Het boegbeeld kan in overleg met de minister de uit te voeren werkzaamheden nader regelen.

 • 2 In het secretariaat van het boegbeeld wordt voorzien door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 7. Vergoeding

[Vervallen per 01-01-2018]

Aan het boegbeeld wordt een vaste vergoeding toegekend, waarbij de toepasselijke salarisschaal wordt bepaald op het maximum van salarisschaal 18 van Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 bij een arbeidsduurfactor van 0,33.

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2017. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 maart 2017, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 april 2017.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 maart 2017

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Terug naar begin van de pagina