Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit mandaat en machtiging inspecteur-generaal der mijnen Waterwet

Geldend van 07-04-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 30 maart 2017, nr. RWS-2016/51027/158789, houdende regels inzake het verlenen van mandaat en machtiging aan de inspecteur-generaal der mijnen van het ministerie van Economische Zaken betreffende de toepassing van bestuursdwang op grond van de Waterwet (Besluit mandaat en machtiging inspecteur-generaal der mijnen Waterwet)

De Minister van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op de artikelen 10:3, 10:9, 10:11 en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de Minister van Economische Zaken van 17 november 2016 en van de inspecteur-generaal der mijnen;

Besluit:

Artikel 1

Aan de inspecteur-generaal der mijnen wordt mandaat en machtiging verleend voor het uitoefenen van de bevoegdheid, bedoeld in de artikelen 8.5 en 8.7 van de Waterwet, voor zover het de handhaving van het bepaalde bij of krachtens paragraaf 6a van hoofdstuk 6 van het Waterbesluit betreft.

Artikel 2

  • 1 De inspecteur-generaal der mijnen kan voor de in artikel 1 bedoelde aangelegenheden ondermandaat en machtiging verlenen aan onder hem ressorterende functionarissen.

  • 2 Het verlenen van ondermandaat en machtiging alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overeenstemming met de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, afdeling Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

  • 3 Een afschrift van een besluit inzake ondermandaat en machtiging wordt gezonden aan de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, afdeling Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en aan degenen aan wie krachtens het besluit ondermandaat en machtiging is verleend.

Artikel 3

Het krachtens mandaat ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging inspecteur-generaal der mijnen Waterwet.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 maart 2017

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus