Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat en inspecteur-generaal der mijnen Wet windenergie op zee

Geldend van 05-04-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 30 maart 2017, nr. WJZ/16041115, houdende regels inzake het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur-generaal Rijkswaterstaat van het ministerie van Infrastructuur en Milieu betreffende de artikelen 27 en 28 van de Wet windenergie op zee en wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2015 (Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat en inspecteur-generaal der mijnen Wet windenergie op zee)

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de Minister van Infrastructuur en Milieu en de directeur-generaal Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Aan de directeur-generaal Rijkswaterstaat van het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en overige handelingen die verband houden met de artikelen 27 en 28 van de Wet windenergie op zee.

  • 2 Aan de directeur-generaal Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt tevens mandaat en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in het eerste lid, waaronder begrepen het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep.

Artikel 2

  • 1 De directeur-generaal Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu kan voor de in artikel 1 bedoelde aangelegenheden ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan onder hem ressorterende functionarissen. Hij kan daarbij bepalen dat de hoofdingenieur-directeur ondermandaat, volmacht en machtiging kan verlenen aan onder hem ressorterende functionarissen.

  • 2 Het verlenen van ondermandaat, volmacht en machtiging alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overeenstemming met de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Economische Zaken.

  • 3 Een afschrift van een besluit inzake ondermandaat, volmacht en machtiging wordt gezonden aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Economische Zaken en aan degenen aan wie krachtens het besluit ondermandaat, volmacht of machtiging is verleend.

Artikel 3

Het krachtens mandaat of volmacht ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Economische Zaken,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat en inspecteur-generaal der mijnen Wet windenergie op zee.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 30 maart 2017

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina