Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling selectielijst Ministerie van Infrastructuur en Milieu vanaf 2010

Geldend van 05-04-2017 t/m heden

Vaststelling selectielijst voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over de periode vanaf 2010

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,enDe Minister van Infrastructuur en Milieu

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Besluiten:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde selectielijst voor de administratieve neerslag van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over de periode vanaf 2010 en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

Met de vaststelling van deze selectielijst worden de volgende selectielijsten per 14 oktober 2010 voor de zorgdrager Minister van Infrastructuur en Milieu en daartoe behorende dienstonderdelen voor zover genoemd in hoofdstuk 2 van de selectielijst afgesloten, behoudens de in paragraaf 1.3 van de selectielijst benoemde uitzonderingssituaties:

 • 001. Coördinatie op hoog niveau (Stcrt. 53, 2009)

 • 009. Ouderenbeleid (Stcrt. 24, 2008);

 • 012. Kwaliteit van de wetgeving (Stcrt. 32, 2007);

 • 015. (Beheer van de) rijksbegroting (Stcrt. 62, 2005);

 • 016. Burgerluchtvaart (Stcrt. 302, 2008);

 • 020. Militair materieel (Stcrt. 79 van 24-4-2007);

 • 024. Arbeidsomstandigheden, vastgesteld 21- 4-2008 (Stcrt. 105 van 4-6-2008);

 • 033. Monumentenzorg (Stcrt. 145, 2005);

 • 040. Regulering en toezicht bank- en kredietwezen (Stcrt. 229, 2007);

 • 042. Studiefinanciering (Stcrt. 127, 2006);

 • 045. Rijkshuisvesting (Stcrt. 142, 2007);

 • 046. Voorlichting van de Rijksoverheid (Stcrt. 112, 2007);

 • 047. Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid (Stcrt. 34, 2007);

 • 049. Brandweer, rampenbestrijding en crisisbeheersing, ( Stcrt. 134, 2008);

 • 050. Militaire operatieën (Stcrt. 113, 2005);

 • 053. Algemene wetenschappelijke beleidsvoorbereiding (Stcrt. 149, 2006)

 • 054. Gewasbescherming (Stcrt. 241, 2006)

 • 056. Nationale ombudsman (Stcrt. 204, 2007);

 • 059. Landinrichting (Stcrt. 7, 2006)

 • 065. Heffing van Rijksbelastingen (Stcrt. 167, 2005);

 • 066. Sociale verzekeringen (Stcrt. 9, 2006);

 • 071. Kunsten (Stcrt. 101, 2007);

 • 072. Overheidspersoneel, Arbeidsverhoudingen bij de overheid (Stcrt. 200, 2001)

 • 073. Overheidspersoneel, Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel (Stcrt. 200, 2001)

 • 074. Overheidspersoneel, Buitensectorale arbeidsvoorwaarden (Stct. 249, 2004)

 • 075. Overheidspersoneel, Formatiebeleid, arbeidsmarktbeleid en personeelsontwikkeling en mobiliteit. (Stcrt. 200, 2001)

 • 076. Overheidspersoneel, Arbeidsomstandigheden bij de overheid (Stcrt. 200, 2001)

 • 077. Overheidspersoneel, Personeelsinformatie- voorzieningen en -administratie (Stcrt. 201, 2001);

 • 079. Natuur- en landschapsbeheer (Stcrt. 93, 2003);

 • 082. Energiebeleid (Stcrt. 10, 2006);

 • 083. Energiedelfstoffen (Stcrt. 10, 2006);

 • 089. De selectielijst sociale voorzieningen (Stcrt. 72, 2006);

 • 090. Wapens en munitie (Stcrt. 229, 2005);

 • 092. Overheidsinformatievoorziening (Stcrt. 202, 2003);

 • 095. Preventief toezicht op rechtspersonen (Stcrt. 43, 2006);

 • 096. Wetenschapsbeleid (Stcrt. 185, 2002);

 • 100. Politie vanaf 1994 (Stcrt. 227, 2006);

 • 101. Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel (Stcrt. 222);

 • 106. Bescherming van persoonsgegevens (Stcrt. 73, 2007);

 • 107. Gezondheid en welzijn van dieren (Stcrt. 105, 2007)

 • 109. Mestbeleid (Stcrt. 12, 2002);

 • 110. Welzijn (Stcrt. 35, 2004);

 • 111. Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Stcrt. 104, 2004);

 • 113 Coördinatie Integratiebeleid Minderheden (Stcrt. 69, 2004);

 • 117. Voeding en productveiligheid (Stcrt. 47, 2007);

 • 118. Auteursrecht (Stcrt. 232 van 29-11-2005);

 • 119. Gratie (Stcrt. 237, 2006)

 • 125. Cultuurbeheer (Stcrt. 208, 2004);

 • 127. Vergoeding materiële oorlogs- en watersnoodschaden (in concept)

 • 131. Emancipatie en gelijke behandeling (Stcrt. 236, 2003);

 • 134. Arbeidsvoorzieningsbeleid (Stcrt. 9, 2004);

 • 136. Volkshuisvestiging (Stcrt. 149, 2005)

 • 140. Lijkbezorging (Stcrt. 23, 2007);

 • 142. Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden (Stcrt. 21, 2007)

 • 143. Organisatie rijksdienst (Stcrt. 245, 2005);

 • 145. Buitenlandse economische betrekkingen (Stcrt. 197, 2006);

 • 146. Exportbevordering, internationaal ondernemen en samenwerking (Stcrt. 196, 2006)

 • 147. In- en uitvoerbeleid (Stcrt. 191, 2006);

 • 148. Industrie en technologiebeleid (Stcrt. 202, 2006);

 • 150. Regionaal Economisch Beleid (Stcrt. 193, 2007)

 • 151. Geldzuivering (Stcrt. 207, 2007)

 • 154. Vermogensrecht (Stcrt. 58, 2008);

 • 156. Binnenvisserij (Stcrt. 56, 2006);

 • 157. Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid en kwaliteit uitgangsmateriaal en biotechnologie (Stcrt. 95, 2007);

 • 158. Landbouwstructuurbeleid (Stcrt. 60, 2008);

 • 160. Media, letteren en bibliotheken (Stcrt. 61, 2008);

 • 170. Toerisme (Stcrt. 42, 2007);

 • 177. Centraal Fonds Volkshuisvesting vanaf 1988 (Stcrt. 25878, 2015)

De volgende selectielijsten worden in een later stadium en wel per 1 januari 2017 afgesloten voor wat betreft de handelingen van het kerndepartement van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en daartoe behorende dienstonderdelen voor zover genoemd in hoofdstuk 2 behoudens de in paragraaf 1.3 benoemde uitzonderingssituaties:

 • 021. Scheepvaart en maritieme zaken (Stcrt. 128, 2008)

 • 027. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Stcrt. 4, 2008);

 • 028. Waterstaat vanaf 2009 (Stcrt. 11915, 2009);

 • 084. Overkoepelend beleid Verkeer en Waterstaat (Stcrt. 109, 2006)

 • 085. Goederenvervoer (Stcrt. 100, 2007);

 • 086. Personenvervoer (Stcrt. 181, 2001);

 • 094. Milieubeheer (Stcrt. 78, 2009);

 • 120. Ruimtelijke ordening (Stcrt. 215, 2002)

 • 120. Geo-Informatie (Stcrt. 118, 2004).

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 24 februari 2017

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

De algemene rijksarchivaris,

M.L. Engelhard

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,
namens deze,

De algemeen directeur integrale Bedrijfsvoering Infrastructuur en Milieu,

M.P.J. Bouten

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten.]