Regeling algemene informatievoorziening slachtoffers

Geldend van 01-04-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 29 maart 2017, nr. 2045950 houdende regels voor de algemene informatievoorziening aan slachtoffers

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

 • 1 De opsporingsambtenaar of andere ambtenaar van een organisatie die opsporing van strafbare feiten tot taak heeft, verstrekt het slachtoffer bij zijn eerste contact met de betrokken opsporingsambtenaar onverwijld de als bijlage bij deze regeling opgenomen en door de minister vastgestelde verklaring van rechten.

 • 2 De verklaring van rechten wordt schriftelijk en kosteloos verstrekt.

 • 3 Indien specifieke omstandigheden ertoe aanleiding geven dat schriftelijke verstrekking van de verklaring van rechten niet mogelijk is, wordt de verklaring van rechten mondeling verstrekt.

 • 4 Indien een slachtoffer de leeftijd van twaalf jaren nog niet heeft bereikt, verstrekt de opsporingsambtenaar of andere ambtenaar van een organisatie die opsporing van strafbare feiten tot taak heeft, de verklaring van rechten in beginsel aan de wettelijke vertegenwoordigers van het slachtoffer.

Artikel 3

 • 1 De verklaring van rechten is opgesteld in eenvoudige en toegankelijke bewoordingen.

 • 2 Wanneer het slachtoffer te kennen geeft de verklaring van rechten niet te begrijpen, geeft de opsporingsambtenaar of andere ambtenaar van een organisatie die opsporing van strafbare feiten tot taak heeft, een mondelinge of schriftelijke toelichting.

 • 3 Wanneer het slachtoffer te kennen geeft de Nederlandse taal niet of onvoldoende te beheersen, vindt verstrekking van de verklaring van rechten plaats in de talen Engels, Frans of Duits. Indien het slachtoffer geen van deze talen voldoende beheerst wordt taalkundige bijstand geboden.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling algemene informatievoorziening slachtoffers.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 maart 2017

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

S.A. Blok

Bijlage Verklaring van rechten

Rechten van slachtoffers van strafbare feiten

Bent u slachtoffer van een strafbaar feit? Of bent u nabestaande van een slachtoffer? Dan heeft u een aantal rechten. Hieronder leest u welke rechten dat zijn. Deze rechten gelden ook als u niet in Nederland woont of als u geen verblijfsstatus in Nederland heeft. In de toelichting op bladzijde 3 kunt u meer lezen over deze rechten.

1. U heeft recht op informatie

Niet alleen op informatie over uw rechten, maar ook over het doen van aangifte en wat er daarna met uw zaak gebeurt. Als u dat wilt dan houden de politie en het Openbaar Ministerie u op de hoogte van uw zaak. Heeft u vragen over hoe het nu verder gaat met uw zaak? Bel dan de politie of het Openbaar Ministerie. Zijn er spullen van u in beslag genomen? Dan heeft u recht op informatie hierover.

2. U heeft recht op hulp

U kunt voor gratis hulp, advies en informatie terecht bij een aantal organisaties, bijvoorbeeld Slachtofferhulp Nederland. Slachtofferhulp Nederland kan u helpen op juridisch, praktisch en emotioneel gebied.

3. U kunt bescherming krijgen

Bent u bang voor uw veiligheid?

Bijvoorbeeld dat u nog een keer slachtoffer wordt?

Praat hier dan over met de politie of de officier van justitie.

Samen met u bekijken zij wat ze kunnen doen om u te beschermen en ook wat u zelf kunt doen.

Besluit u om aangifte te doen? U kunt de politie bijvoorbeeld vragen of zij uw naam en adres niet in uw aangifte zetten.

4. U mag aangifte doen

Iedereen mag bij de politie aangifte doen van een strafbaar feit. Ook minderjarigen.

U kunt op verschillende manieren aangifte doen. Bijvoorbeeld via internet of telefoon.

Voordat u aangifte doet, krijgt u informatie over wat er gebeurt tijdens uw aangifte en daarna.

5. U mag zich laten bijstaan

U mag zich altijd laten bijstaan door een advocaat, bijvoorbeeld tijdens de aangifte of strafzitting.

In een aantal gevallen is een advocaat gratis.

Wilt u zich laten bijstaan door iemand anders, bijvoorbeeld een vriend, familielid of een medewerker van Slachtofferhulp Nederland?

Dan kunt u dit vragen aan de politie of de officier van justitie. Als dit niet mag, dan leggen zij u uit waarom niet.

6. U kunt vragen om een tolk als u de Nederlandse taal niet goed begrijpt

Begrijpt u de Nederlandse taal niet goed?

Vraag de politie of de officier van justitie dan om een tolk. Regelen zij een tolk voor u, bijvoorbeeld bij de aangifte of het verhoor? Dan is dit gratis. Wilt u een schriftelijke vertaling krijgen van de documenten die gaan over uw aangifte of de strafzaak? Stuurt u dan een brief naar de officier van justitie of de rechter. Slachtofferhulp Nederland of een advocaat kan u hierbij helpen.

7. U kunt een vergoeding vragen voor uw schade

Heeft u schade door het strafbare feit en is er een verdachte? Vaak kunt u dan vragen om een schadevergoeding van de dader. De officier van justitie of de rechter besluit dan of de dader de schade moet vergoeden. In sommige gevallen kan het Schadefonds Geweldsmisdrijven een tegemoetkoming geven voor uw schade.

Een advocaat of Slachtofferhulp Nederland kan u hierbij helpen.

8. U mag vragen om contact met de verdachte of dader

Slachtofferhulp Nederland kan u doorverwijzen naar organisaties, die helpen om in contact te komen met een verdachte of dader. Zij vragen de verdachte of dader dan of hij ook contact met u wil. Als dat zo is, dan kunt u contact hebben.

9. U heeft recht op een goede behandeling

De organisaties waarmee u contact heeft over uw zaak moeten u goed behandelen. En zij moeten rekening houden met wat belangrijk voor u is. Vindt u dat u niet goed wordt behandeld? Dan kunt u een klacht indienen bij de organisatie die u niet goed behandelt.

10. U mag klagen wanneer het Openbaar Ministerie besluit dat er geen strafzaak komt

Besluit de officier van justitie dat er geen strafzaak komt tegen de verdachte? En bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u een klacht sturen naar het gerechtshof. Het gerechtshof besluit dan of er toch een strafzaak tegen de verdachte moet komen. Een advocaat of Slachtofferhulp Nederland kan u hierbij helpen.

11. U mag vragen om stukken van het dossier van de strafzaak te zien

Dat kunt u aan de officier van justitie of rechter vragen. U kunt de officier van justitie ook vragen om documenten toe te voegen aan het dossier van uw zaak. Een advocaat of Slachtofferhulp Nederland kan u hierbij helpen.

12. U kunt een vergoeding krijgen als u moet getuigen

Bent u getuige in een strafzaak? En heeft u hierdoor kosten, bijvoorbeeld reiskosten of kosten omdat u niet kunt werken? Dan kunt u deze kosten terugvragen van de overheid. Slachtofferhulp Nederland kan u hierbij helpen.

13. U mag spreken in de rechtszaal

Bent u slachtoffer van een ernstig strafbaar feit of nabestaande van het slachtoffer? En komt er een strafzitting? Dan mag u in de rechtszaal spreken over wat u wilt, bijvoorbeeld over de straf die u vindt dat de verdachte moet krijgen of over de gevolgen van het strafbare feit voor u.

Soms kunt u ook voor de zitting een gesprek met de officier van justitie krijgen. Een advocaat of Slachtofferhulp Nederland kan u helpen om dit voor te bereiden.

14. U heeft recht op informatie over verlof, vrijlating of ontsnapping van de verdachte of dader

Als u dat wilt, houdt de officier van justitie of de rechter u op de hoogte over verlof, vrijlating of eventuele ontsnapping van de verdachte of de dader.

Wat zijn uw rechten als u slachtoffer bent van een strafbaar feit?

Toelichting

In deze toelichting vindt u meer informatie over uw rechten.

U leest ook welke stappen u kan ondernemen en welke organisatie u hierbij kan helpen. Heeft u vragen over uw rechten? Neemt u dan contact op met Slachtofferhulp Nederland.

Het telefoonnummer is 0900 - 01 01.

1. U heeft recht op informatie

U heeft recht op informatie over uw rechten, maar ook over het doen van aangifte en wat er daarna met uw zaak gebeurt.

Wilt u informatie krijgen over uw aangifte, het onderzoek of de eventuele strafzaak? Dan moeten de politie en de officier van justitie dit voor u regelen. U kunt later beslissen dat u toch geen informatie wilt. Of wilde u eerst geen informatie, maar nu wel? Vertel dit dan aan de politie of de officier van justitie.

Wie informeert u?

Eerst informeert de politie u over haar onderzoek. Is er een verdachte opgepakt? Dan informeert het Openbaar Ministerie u over de eventuele strafzaak. Zij vertelt u wat er gaat gebeuren en wat uw rechten zijn.

U mag aan de politie of het Openbaar Ministerie ook informatie vragen over uw zaak. Kijk op www.politie.nl of www.om.nlvoor meer informatie.

U kunt ook altijd informatie over uw aangifte, het onderzoek en de eventuele strafzaak vragen bij het Slachtofferloket.

Op www.slachtofferloket.nl leest u hoe u contact opneemt met het Slachtofferloket.

Welke informatie krijgt u?

 • De politie laat u weten wat zij doet, als u aangifte heeft gedaan. Gaat de politie uw aangifte niet onderzoeken? Of stopt de politie haar onderzoek, zonder dat er een verdachte is gevonden?

  Dan moet de politie u laten weten waarom zij dit doet. Bent u het daarmee niet eens? Dan kunt u een brief sturen naar de officier van justitie. Slachtofferhulp Nederland kan u hierbij helpen.

  U kunt hen bellen op 0900 - 01 01.

 • De politie of de officier van justitie laat het u weten als in uw zaak een verdachte wordt gevonden.

 • Zit er een verdachte vast? Dan laat de officier van justitie u weten wanneer hij verlof heeft, wordt vrijgelaten of is ontsnapt.

 • Beslist de officier van justitie dat er geen strafzaak komt? Dan laat zij u weten waarom niet. Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u een klacht indienen bij het Gerechtshof. Een advocaat kan u hierbij helpen.

 • Als de officier van justitie beslist dat er een strafzaak komt, stuurt zij de strafzaak naar de rechter. U krijgt dan de volgende informatie:

  • Waarvoor de verdachte vervolgd wordt.

  • Waar en wanneer de strafzaak is.

  • Welke straf de rechter de verdachte geeft.

  • Of de verdachte of het Openbaar Ministerie in hoger beroep

  • gaat of niet.

  • Of u schadevergoeding krijgt. En of de overheid u alvast een deel van dit bedrag betaalt.

  • Zit de dader in de gevangenis? Dan krijgt u informatie als hij

  • verlof heeft, wordt vrijgelaten of is ontsnapt.

Als uw contactgegevens veranderen

De politie en het Openbaar Ministerie hebben uw contactgegevens nodig om u te kunnen informeren. Gaat u verhuizen of heeft u een nieuw telefoonnummer of mailadres? Geef dit dan door aan de politie, het Openbaar Ministerie of aan het slachtofferloket.

Informatie over in beslag genomen spullen

Zijn uw spullen in beslag genomen als bewijsmateriaal voor de strafzaak? Dan heeft u het recht om te weten waar uw spullen zijn, of u ze terugkrijgt en wanneer. Slachtofferhulp Nederland kan u helpen bij het terugvragen van uw spullen. U kunt meer informatie vinden over beslag van voorwerpen op de website van het Openbaar Ministerie: https://www.om.nl/onderwerpen/beslag/

2. U heeft recht op hulp

U kunt als slachtoffer gratis hulp, advies en informatie krijgen van de organisaties die hieronder staan. Ook als u geen aangifte doet. Kijk voor een overzicht van organisaties die u kunnen helpen op www.slachtofferwijzer.nl.

Huisarts

Bent u ziek, gewond of ervaart u psychische klachten? Neemt u dan contact op met uw huisarts.

Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers en nabestaanden van een strafbaar feit, verkeersongeluk of ramp. Ook helpt ze getuigen en andere personen die betrokken zijn. De hulp is gratis. Een medewerker van Slachtofferhulp Nederland kan u op de volgende manieren helpen:

 • Juridische hulp. Hij kan u bijvoorbeeld informeren over en begeleiden tijdens het strafproces, helpen met de schade die u heeft als gevolg van het voorval en hij kan u vertellen wat uw rechten zijn.

 • Praktische hulp. Hij kan u bijvoorbeeld helpen met het invullen van formulieren.

 • Emotionele hulp. U kunt bijvoorbeeld met hem praten over wat er is gebeurd.

Heeft u andere hulp nodig? Bijvoorbeeld van een huisarts, maatschappelijk werker, jurist of andere hulpverlener?

Dan verwijst Slachterhulp Nederland u door. Wilt u contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland? Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00-17.00 uur. Telefoonnummer: 0900 0101

Website: www.slachtofferhulp.nl

Centrum Seksueel Geweld

Bent u slachtoffer van een aanranding of verkrachting? Dan kunt u hulp krijgen van het Centrum Seksueel Geweld. Zij zijn dag én nacht bereikbaar.

Website: www.centrumseksueelgeweld.nl

Veilig Thuis

Veilig Thuis helpt iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Een medewerker van Veilig Thuis luistert naar u, beantwoordt uw vragen en kijkt samen met u welke professionele hulp u nodig heeft. Wilt u contact opnemen met Veilig Thuis? Telefoonnummer: 0800 2000

Website: www.vooreenveiligthuis.nl

3. U kunt bescherming krijgen

Bent u bang voor uw veiligheid? Bijvoorbeeld dat u nog een keer slachtoffer wordt? Praat hier dan over met de politie en de officier van justitie. Samen bekijken we wat we kunnen doen om u te beschermen en ook wat u zelf kunt doen. Hieronder staan een paar voorbeelden.

Bij de politie

U kunt de politie vragen of u aangifte mag doen zonder dat uw adres in de aangifte staat. U kunt dan kiezen voor een ander adres in de aangifte, bijvoorbeeld van uw advocaat. Dit noemen wij een domicilieadres. Let wel op dat de politie en het Openbaar Ministerie post naar dit adres zullen sturen, en dus niet naar uw eigen adres.

Ook kunt u de politie vragen of u aangifte mag doen zonder dat uw naam in de aangifte staat. In bijzondere gevallen schrijft de politie dan een nummer op in plaats van uw naam. Als anderen iets over uw aangifte of het onderzoek willen lezen, krijgen ze alleen het nummer te zien. Uw gegevens komen dan ook niet in het strafdossier.

Bij de officier van justitie

Wil de rechter-commissaris u horen als getuige? Dan kunt u aan de officier van justitie vragen of u dit anoniem mag doen.

Kent de verdachte u of heeft hij uw gegevens? Wilt u niet dat hij contact met u opneemt? Of dat hij bij u in de buurt komt? Dan kunt u de officier van justitie vragen of hij dit wil verbieden.

Krijgt u al bescherming door een contact-, locatie- of benaderverbod? Wilt u dit ook in een ander EU land? Dan kan de officier van justitie dit voor u vragen aan het andere EU land. Het andere EU land kan naar eigen recht de bescherming overnemen.

Bij de rechtbank

In de rechtbank kunt u ook beschermd worden. U kunt de officier van justitie vragen om de rechter te verzoeken de behandeling in de rechtbank niet in het openbaar te houden. Dit betekent dat er geen publiek bij de behandeling van uw zaak aanwezig mag zijn.

U kunt de officier van justitie ook vragen of u in de rechtszaal op

een speciale plek voor slachtoffers mag zitten. Of dat u in een aparte kamer mag wachten totdat de zitting begint.

4. U mag aangifte doen

Iedereen mag bij de politie aangifte doen van een strafbaar feit. De politie is verplicht uw aangifte op te nemen. Doet een kind dat 12 jaar of jonger is aangifte? Dan neemt de politie altijd contact op met de ouders. Soms kan een kind zelf geen aangifte doen en doen zijn ouders dat.

Hoe doet u aangifte?

U kunt op verschillende manieren aangifte doen:

 • Via internet: op www.politie.nl.

 • Telefonisch, via 0900 8844.

 • Op een politiebureau. U kunt zelf kiezen naar welk politiebureau u gaat. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken via 0900 - 8844. U hoeft dan niet te wachten.

 • Er zijn soms nog andere mogelijkheden, bijvoorbeeld bij u thuis. Welke manier het beste bij u past, hangt ook af van wat er is gebeurd. De politie helpt u bij het maken van een keuze.

Meer informatie over aangifte doen leest u op www.politie.nl.

Een kopie van uw aangifte

U krijgt van de politie een kopie van uw aangifte of een bevestiging van uw aangifte. U kunt deze bevestiging krijgen in het Nederlands, Engels, Duits of Frans. Wilt u de bevestiging in een andere taal? Vraagt u dan om een tolk.

De politie bewaart uw aangifte

Soms komt er geen onderzoek. En soms stopt de politie het onderzoek zonder dat een verdachte is gepakt. De politie bewaart dan uw aangifte. Ook als de politie geen verdachte kan vinden, heeft het zin om aangifte te doen. Dan weet de politie waar welke misdrijven plaatsvinden. Dan kan de politie daarop inspelen. Daarnaast kan het doen van aangifte nodig zijn voor uw verzekering. Een aangifte kan ook helpen bij een aanvraag bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Slachtoffer in het buitenland

 • Bent u slachtoffer van een strafbaar feit buiten de Europese Unie? Dan doet u in dat land aangifte.

 • Bent u slachtoffer van een strafbaar feit in een land dat lid is van de Europese Unie? Dan kunt u in dat land aangifte doen. Lukt dit niet, bijvoorbeeld omdat u onderweg naar huis bent? Of gaat het om een ernstig strafbaar feit? Dan mag u ook in Nederland aangifte doen of in een ander land dat lid is van de Europese Unie.

 • Bent u in Nederland slachtoffer geworden van een strafbaar feit? Dan mag u in Nederland aangifte doen. Woont u niet in Nederland? Soms regelt de politie dat u het verhoor doet via de telefoon of een videogesprek. Vanuit het buitenland kunt u de politie in Nederland bereiken op 0031-343 57 8844.

5. U mag zich laten bijstaan

Door een advocaat

U mag zich altijd laten bijstaan door een advocaat. Bijvoorbeeld tijdens de aangifte of strafzitting. Bent u het slachtoffer van een gewelds- of een zedenmisdrijf, bijvoorbeeld een verkrachting of aanranding? Of bent u nabestaande van een slachtoffer? Dan heeft u onder omstandigheden recht op een gratis advocaat. De politie en officier van justitie mogen bijstand door een advocaat nooit weigeren. Ook niet bij het verhoor. U kunt een advocaat kiezen van de lijst van slachtofferadvocaten op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: http://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/ vind-een-mediator-of-advocaat/advocaat.

Door Slachtofferhulp Nederland of iemand anders

U mag ook iemand anders kiezen die u bijstaat. Bijvoorbeeld een medewerker van Slachtofferhulp Nederland of een vriend of familie. De politie, de officier van justitie of de rechter kunnen bepalen dat deze persoon u niet mag bijstaan. Zij moet hier een goede reden voor hebben, bijvoorbeeld als dit beter is voor het onderzoek.

6. U kunt vragen om een tolk als u de Nederlandse taal niet goed begrijpt

Begrijpt u de Nederlandse taal niet goed? Vraag de politie of de officier van justitie dan om een tolk. Regelen zij een tolk voor u, bijvoorbeeld bij de aangifte of het verhoor? Dan is dit gratis.

Wilt u een schriftelijke vertaling krijgen van de documenten die gaan over uw aangifte, het onderzoek of de strafzaak? Stuurt u dan een brief naar de officier van justitie of de rechter. Slachtofferhulp Nederland kan u hierbij helpen.

7. U kunt een vergoeding vragen voor uw schade

Heeft u schade door het strafbare feit? Heeft u bijvoorbeeld schade aan uw spullen, of bent u gewond? Of heeft u psychische schade omdat u erg geschrokken bent of bang? Vertel dit dan aan de politie bij de aangifte. Vaak kunt u verzoeken om een schadevergoeding van de dader.

Hoe werkt dat?

Van het Openbaar Ministerie krijgt u een formulier. Hierop vult u in welke schade u precies heeft en welk bedrag u wilt krijgen. Slachtofferhulp Nederland of een advocaat kan u helpen bij het invullen van dit formulier. Tijdens de strafzaak moet de officier van justitie of de rechter rekening houden met uw schade. En de officier van justitie kan eisen dat de dader u het bedrag van de schade betaalt of een deel van dit bedrag.

Als de dader u moet betalen voor uw schade

Beslist de officier van justitie of de rechter dat de dader u een bedrag moet betalen? Dan vraagt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) dit bedrag voor u aan de dader terug.

Heeft u acht maanden na de beslissing van de officier van justitie of de rechter nog niet het hele bedrag gekregen? Dan kan het CJIB u alvast dit bedrag betalen. Zij betaalt u niet meer dan € 5.000,–.

Bent u slachtoffer van een gewelds- of zedenmisdrijf? Dan krijgt u van CJIB wél het hele bedrag van uw schade.

Wilt u contact opnemen met het Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen? Telefoonnummer: (0900) 753 753 7

Schadefonds Geweldsmisdrijven

In sommige gevallen kan het Schadefonds Geweldsmisdrijven een tegemoetkoming geven voor uw schade. Slachtofferhulp Nederland kan u helpen met het invullen van het aanvraagformulier.

Wilt u contact opnemen met Schadefonds Geweldsmisdrijven? Telefoonnummer: 070 4142000

Website: www.schadefonds.nl

8. U mag vragen om contact met de verdachte of dader

Sommige slachtoffers willen graag een gesprek met de verdachte of de dader. Of hem een brief sturen. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland op 0900-0101. Zij kennen de organisaties die daarbij kunnen helpen. De verdachte of dader krijgt dan de vraag of hij ook contact wil. Wil hij dit niet? Dan kunt u geen contact hebben.

Wanneer kunt u contact hebben?

U kunt altijd vragen om contact met de verdachte of de dader. Dus tijdens de strafzaak of erna.

Wilt u meer informatie?

 • Slachtofferhulp Nederland of de officier van justitie kan u meer vertellen over contact met verdachte of dader.

 • Kijk voor mogelijkheden op www.slachtofferwijzer.nl, of op de website van ‘Slachtoffer in Beeld’: www.slachtofferinbeeld.nl(binnenkort ‘Perspectief Herstelbemiddeling’/ www.perspectiefherstelbemiddeling.nl).

9. U heeft recht op een goede behandeling

De organisaties waarmee u contact heeft over uw zaak moeten u goed behandelen. En zij moeten rekening houden met wat belangrijk is voor u. Vindt u dat u niet goed wordt behandeld? Dan kunt u een klacht indienen bij de organisatie die u niet goed behandelt. Op de websites van de verschillende organisaties kunt u meer informatie vinden over hoe u dit kunt doen.

10. U mag klagen wanneer het Openbaar Ministerie besluit dat er geen strafzaak komt

Beslist de officier van justitie dat er geen strafzaak komt? En bent u het daar niet mee eens? Stuurt u dan een brief naar het gerechtshof. Een advocaat of Slachtofferhulp Nederland kan u hierbij helpen.

Het gerechtshof besluit dan of er toch een strafzaak tegen de verdachte moet komen.

11. U mag vragen om stukken van het dossier van de strafzaak te zien

 • Soms mag u stukken van het dossier zien die voor u van belang zijn. U mag ook vragen om een kopie van de stukken. U kunt dit vragen aan de officier van justitie, die moet hiervoor toestemming verlenen. Een advocaat of Slachtofferhulp Nederland kan u hierbij helpen.

 • Wilt u stukken toevoegen aan dit dossier? Dan kunt u dit vragen aan de officier van justitie, die moet hiervoor toestemming verlenen. Een advocaat of Slachtofferhulp Nederland kan u hierbij helpen.

12. U kunt een vergoeding krijgen als u moet getuigen

Bent u getuige in een strafzaak? En heeft u hierdoor kosten, bijvoorbeeld reiskosten of kosten omdat u niet kunt werken? Dan kunt u deze kosten terugvragen aan de overheid. Op de dagvaarding of oproeping vindt u daarover meer informatie. Slachtofferhulp Nederland kan u hierbij helpen.

13. U mag spreken in de rechtszaal

Bent u slachtoffer van een ernstig strafbaar feit of nabestaande van een slachtoffer? En komt er een strafzitting? Dan mag u in de rechtszaal spreken over wat u wilt, bijvoorbeeld over de gevolgen van het strafbare feit voor u of over de straf die u vindt dat de verdachte moet krijgen. Een advocaat of Slachtofferhulp Nederland kan u hierbij helpen.

Soms mag ook iemand anders namens u spreken in de rechtszaal. Bijvoorbeeld als u zelf niet durft te spreken. Vraag een advocaat of Slachtofferhulp Nederland om u te helpen met toestemming hiervoor te vragen.

Schrijft u liever een brief?

U mag ook een brief schrijven waarin bijvoorbeeld staat welke gevolgen het strafbaar feit voor u heeft of welke straf u vindt dat de verdachte moet krijgen. Een advocaat of Slachtofferhulp Nederland kan u hierbij helpen. Uw brief komt in het dossier van de strafzaak. Zo kunnen de rechter, de officier van justitie en de verdachte de brief lezen.

Een gesprek met de officier van justitie

Soms kunt u in een persoonlijk gesprek met de officier van justitie (ook) uw verhaal vertellen. Dit gesprek is vóór de zitting. De officier van justitie vertelt u wat er tijdens de zitting gaat gebeuren. En u kunt hem vragen stellen. Een advocaat of Slachtofferhulp Nederland kan u helpen om dit voor te bereiden.

14. U heeft recht op informatie over verlof, vrijlating of ontsnapping van de verdachte of dader

Is er een verdachte of dader en zit hij in de gevangenis? Dan kunt u informatie krijgen in de volgende situaties. De officier van justitie of de rechter zorgt ervoor dat u bericht wordt wanneer:

 • De verdachte of dader verlof heeft

 • De verdachte of dader wordt vrijgelaten.

 • De verdachte of dader is ontsnapt.

Wordt de verdachte of dader vrijgelaten of ontsnapt hij? En krijgt u daarom bescherming? Dan krijgt u ook informatie over hoe u wordt beschermd.

Deze verklaring van rechten is een uitgave van het ministerie van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 | 2500 EH Den Haag

Februari 2017 | 100838

Terug naar begin van de pagina