Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling uitzondering inlichtingenplicht

Geldend van 01-10-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 maart 2017, 2017-0000044513, tot vaststelling van de uitzondering van de inlichtingenplicht

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 3. Inlichtingenplicht aan de SVB

Artikel 4. Inlichtingenplicht aan het college

De inlichtingenplicht, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Participatiewet, artikel 13, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, en artikel 13, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, geldt niet ten aanzien van gegevens die in de basisregistratie zijn opgenomen ten aanzien van:

Artikel 4a. Inlichtingenplicht aan het UWV

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 2017.

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling uitzondering inlichtingenplicht.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 maart 2017

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher