Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatbesluit Operatie Justid 2017

Geldend van 29-03-2017 t/m heden

Besluit van de directeur Operatie van de Justitiële Informatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 9 februari 2017, nr. Alg/5821, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de directeur ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit Operatie Justid 2017)

De directeur Operatie van de Justitiële Informatiedienst,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011;

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1 van het Mandaatbesluit Justid 2015 aan de directeur Operatie van de Justitiële Informatiedienst verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun dienstonderdeel betreffen ondermandaat verleend aan:

  • a. de manager Informatiepunt Bijzondere Opsporingsonderzoeken (IBO);

  • b. de manager Jeugd en Veiligheidshuizen;

  • c. de manager Matching;

  • d. de manager Expertise & Dienstencentrum Digitale Archivering (EDDA);

  • e. de manager Justitiële Documentatie & Informatie Beheer (JD&IB).

Artikel 3

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 oktober 2016.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Operatie Justid 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De directeur Operatie van de Justitiële Informatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

I. Passchier