Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit Taskforce Bouw[Regeling vervalt per 01-01-2021.]

Geldend van 28-03-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 17 maart 2017, nr. WJZ/17018969, tot instelling van de Taskforce Bouw (Instellingsbesluit Taskforce Bouw)

De Minister van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister voor Wonen en Rijksdienst en de Minister van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Economische Zaken;

 • b. de Taskforce: de Taskforce Bouw.

Artikel 2

 • 1 Er is een Taskforce Bouw.

 • 2 De Taskforce heeft tot taak:

  • a. het opstellen van een Bouwagenda voor de periode 2017–2021 ten behoeve van de bevordering van de groei en innovatie in de bouwsector;

  • b. het stimuleren van de uitvoering van de Bouwagenda.

 • 3 De Taskforce zendt uiterlijk 1 april 2017 de Bouwagenda aan de minister.

Artikel 3

 • 1 De Taskforce bestaat uit een voorzitter en ten hoogste twaalf andere leden.

 • 2 De leden worden door de minister benoemd voor een termijn van maximaal vier jaar.

 • 3 De leden kunnen door de minister worden geschorst en ontslagen.

 • 4 De leden brengen op persoonlijke titel hun kennis en ervaring in en treden niet op als vertegenwoordiger van een specifieke belangengroep.

Artikel 4

 • 1 De Taskforce stelt haar eigen werkwijze schriftelijk vast.

 • 2 De minister voorziet in het secretariaat van de Taskforce.

 • 3 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de Taskforce geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de Taskforce bewaard in het archief van dat ministerie.

 • 4 De Taskforce verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 5

De Taskforce brengt jaarlijks verslag uit van zijn werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar aan de minister.

Artikel 6

Artikel 7

Ter gelegenheid van de instelling van de Taskforce worden tot lid van de Taskforce benoemd:

 • a. de heer prof. mr. B.E.M. Wientjes, te Ommen, tevens voorzitter;

 • b. de heer prof. B.F. van Berkel, te Amsterdam;

 • c. de heer drs. G.J. Buitendijk, te Strijen;

 • d. de heer drs. P.J.M. Litjens, te Kudelstaart;

 • e. de heer ing. A.R.J. Martinus, te Waalwijk;

 • f. mevrouw ir. J.C. Meyboom, te Rotterdam;

 • g. mevrouw prof. ir. E.S.M. Nelissen, te Eindhoven;

 • h. mevrouw ir. A.G. Nijhof MBA, te Haastrecht;

 • i. mevrouw C. Reiner, te Sittard;

 • j. de heer ir. K. Talsma, te Nieuwersluis;

 • k. de heer drs. M.J.M. Verhagen, te Oegstgeest;

 • l. de heer ir. R.P. van Wingerden MBA, te Bussum.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2017. Dit besluit vervalt per 1 januari 2021.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Taskforce Bouw.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

’s-Gravenhage, 17 maart 2017

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp