Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit instelling personeelsraadgever VWS

Geldend van 28-03-2017 t/m heden

Besluit van de Secretaris-Generaal van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 maart 2017, kenmerk 1056168-158851-OBP, houdende instelling Personeelsraadgever VWS

De Secretaris-Generaal van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Met instemming van de Departementale Ondernemingsraad;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • 1. Medewerker: degene die is aangesteld op basis van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en werkzaam is bij een van de dienstonderdelen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • 2. Personeelsraadgever VWS (p-raadgever)1: de persoon bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

 • 1 Er is een personeelsraadgever VWS.

 • 2 De personeelsraadgever is belast met de behandeling van vragen van medewerkers betreffende hun rechtspositie, waarop het Rijksportaal en/of P-direkt geen eenduidig antwoord geven.

 • 3 De personeelsraadgever is belast met de behandeling van bemiddelingsverzoeken van medewerkers bij (potentiële) arbeidsconflicten. De personeelsraadgever biedt de medewerker de mogelijkheid in gesprek te gaan over (potentiële) arbeidsconflicten. De personeelsraadgever luistert naar het verhaal van een medewerker, kan doorverwijzen naar een andere dienstverlener en kan op verzoek adviseren of bemiddelen in het zoeken naar een oplossing.

Artikel 3

 • 1 De personeelsraadgever wordt door de Secretaris-Generaal benoemd.

 • 2 Voor de benoeming van de personeelsraadgever wordt de Departementale Ondernemingsraad gehoord.

 • 3 Het functie wervingsprofiel wordt in afstemming tussen de directie OBP en de Departementale Ondernemingsraad vastgesteld.

 • 4 De benoeming geschiedt voor een periode van maximaal vier jaar. De personeelsraadgever is éénmaal herbenoembaar voor een periode van maximaal vier jaar.

Artikel 4

 • 1 De personeelsraadgever oefent zijn functie zonder last of ruggespraak uit. Bemiddelingsverzoeken worden vertrouwelijk behandeld en alleen met toestemming van de bemiddelingsvrager met anderen dan de raadgever gedeeld.

 • 2 De personeelsraadgever kan de behandeling van bemiddelingsverzoeken achterwege laten indien de vraag eerst binnen de reguliere lijn opgepakt dient te worden.

 • 3 Indien de personeelsraadgever om andere redenen besluit behandeling van bemiddelingsverzoeken achterwege te laten, doet hij daarvan zo spoedig mogelijk, onder vermelding van de redenen, mededeling aan de betrokken medewerker. Indien de medewerker dit verzoekt, kan deze mededeling op schrift worden gesteld.

 • 4 Indien bemiddeling achterwege wordt gelaten vanwege het feit dat er voor de medewerker een andere procedure openstaat, wordt deze hierop gewezen door de personeelsraadgever.

 • 5 Tegen dit besluit van de personeelsraadgever genoemd in lid 3 van dit artikel staat geen bezwaar of beroep open.

Artikel 5

 • 2 De vergoeding bedraagt 1,75% van het maximum van salarisschaal 13 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. Voor zover de personeelsraadgever in dienst is bij VWS, wordt hij in de gelegenheid gesteld de uit deze taak voortvloeiende werkzaamheden naast zijn normale werkzaamheden en binnen zijn normale werktijden te verrichten. Reis- en verblijfkosten uit hoofde van deze functie kunnen worden gedeclareerd op basis van de binnen de sector Rijk geldende regels.

 • 3 De personeelsraadgever kan overgaan tot het inwinnen van onafhankelijk (juridisch) advies, mocht een specifieke casus daartoe aanleiding geven.

 • 4 Een (gewezen) personeelsraadgever, voor zover deze in dienst is bij VWS, mag niet uit hoofde van zijn activiteiten als zodanig worden benadeeld in zijn positie als ambtenaar. Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat een personeelsraadgever niet op andere wijze bij de uitoefening van zijn functie nadelige gevolgen ondervindt ten gevolge van zijn werkzaamheden als personeelsraadgever.

Artikel 6

 • 1 De personeelsraadgever brengt jaarlijks verslag uit aan de Secretaris-Generaal over de doeltreffendheid en de effecten van deze regeling in de praktijk.

 • 2 Het evaluatieverslag wordt ter informatie door de Secretaris-Generaal gezonden aan de Departementale Ondernemingsraad. De beschrijving van de behandelde zaken is zodanig dat de privacy van de desbetreffende medewerkers volledig wordt beschermd.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit instelling personeelsraadgever VWS.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze,

de Secretaris-Generaal,

E. Gerritsen

 • ^ [1]

  Daar waar personeelsraadgever staat kan ook raadsman of raadsvrouw worden gelezen.