Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling selectielijst TNO over periode vanaf 1932

Geldend van 26-03-2017 t/m heden

Vaststelling selectielijst TNO over de periode vanaf 1932

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Besluiten:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde selectielijst voor de administratieve neerslag van de handelingen van de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) in de periode vanaf 1932 en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 3 maart 2017

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

de algemene rijksarchivaris

,

M.L. Engelhard

Bijlage

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten.]