Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing toezichthouder Wet telecommunicatievoorzieningen BES en Wet post BES

Geldend van 24-03-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 17 maart 2017, nr. WJZ/17022150, houdende aanwijzing toezichthouders Wet telecommunicatievoorzieningen BES en Wet post BES

Artikel 1

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet telecommunicatievoorzieningen BES en de Wet post BES, zijn belast: personen in dienst bij de Rijksdienst Caribisch Nederland en werkzaam voor Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken, alsmede inspecteurs van de afdeling Toezicht van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouder Wet telecommunicatievoorzieningen BES en Wet post BES.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 maart 2017

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp