Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar ANVS 2017[Regeling vervalt per 23-03-2022.]

Geldend van 26-10-2017 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 14 maart 2017 nr. BOACAT2017/021, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de algemeen directeur van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming van 6 maart 2017 en het advies van de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van inspecteur bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming in dienst van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar

Artikel 3

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 10 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

Artikel 6

  • 1 De bestuursvoorzitter van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar ILT 2017 van 15 december 2016, nr. BOACAT2016/068, die betrekking hebben op personen die tevens de functie van inspecteur ANVS vervullen, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn afgegeven mede op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar ANVS 2017.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 maart 2017

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.L. de Koning

Wnd. afdelingsmanager V&T