Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Besluit stimulering duurzame energieproductie (uitsluiting subsidie negatieve elektriciteitsprijzen)

Geldend van 01-04-2017 t/m heden

Besluit van 14 maart 2017 tot wijziging van het Besluit stimulering duurzame energieproductie in verband met de uitsluiting van subsidie in het geval van negatieve elektriciteitsprijzen en enkele andere wijzigingen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 12 december 2016, nr. WJZ / 16188771;

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 25 januari 2017 nr. W.15.16.0414/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 10 maart 2017, nr. WJZ / 17032408;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit stimulering duurzame energieproductie.]

Artikel II

Voor ministeriƫle regelingen die op grond van het Besluit stimulering duurzame energieproductie zijn vastgesteld en die in werking zijn getreden voor de inwerkingtreding van dit besluit, geldt het Besluit stimulering duurzame energie zoals deze luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 14 maart 2017

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Uitgegeven de vierentwintigste maart 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie,

S.A. Blok