Deelregeling Mobiel Erfgoed

Geldend van 22-03-2017 t/m heden

Deelregeling Mobiel Erfgoed

Het bestuur van het Mondriaan Fonds,

Gelet op artikel 10, lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

Besluit:

Artikel 1. Doel

Het stimuleren van bijzondere projecten door organisaties op het gebied van de zorg voor het mobiel erfgoed, waardoor de relatie met de burger wordt versterkt. Dit gebeurt door het verstrekken van bijdragen voor projectvormen gericht op de fysieke en virtuele zichtbaarheid, draagvlakvergroting en educatie die bijdragen aan de professionalisering en versterking van de sector mobiel erfgoed als geheel.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • 1 Bijdragen voor bijzondere eenmalige projecten op het gebied van mobiel erfgoed kunnen worden verstrekt aan Nederlandse privaatrechtelijke organisaties of Nederlandse publiekstoegankelijke instellingen die gericht zijn op behoud en instandhouding van mobiel erfgoed.

 • 2 Een tegemoetkoming voor een publicatie of documentaire kan uitsluitend verstrekt worden als deze onderdeel uitmaakt van een groter project en daar onlosmakelijk mee verbonden is.

 • 3 In de toelichting bij het aanvraagformulier zijn het minimale bedrag van de tegemoetkoming en de hoogte van de eigen bijdrage genoemd.

Artikel 3. Aanvraag

Naast de bepalingen vastgesteld in het Algemeen Reglement, in het aanvraagformulier en de toelichting daarop dient de aanvraag vergezeld te gaan van:

 • een projectplan,

 • een presentatieplan, waarin toegelicht wordt hoe een passend publiek wordt betrokken,

 • een communicatieplan waarin toegelicht wordt hoe dit wordt bereikt,

 • een motivering,

 • een begroting met offertes,

 • indien van toepassing toezeggingen van uitnodigende of deelnemende partijen.

Artikel 4. Beoordeling

 • 1 Bij de beoordeling van een aanvraag voor een bijdrage mobiel erfgoed geeft het bevoegd adviesorgaan een oordeel over het bijzondere belang van het projectvoorstel voor het mobiel erfgoed en de burger.

  • of het voorgelegde plan voorbeeldstellend of anderszins bijzonder is,

  • of op inspirerende wijze een passend publiek wordt bereikt waardoor de relatie tussen mobiel erfgoed of en de burger wordt versterkt,

  • de onderzoekende en/of vernieuwende houding van de aanvrager en de wijze waarop deze naar buiten treedt om een passend publiek te vinden en dat publiek aan zich weet te binden,

  • de mate waarin het project bijdraagt aan de professionalisering en versterking van de sector mobiel erfgoed als geheel, de mate waarin verbindingen tussen de deelsectoren weg, water, lucht en rail worden gelegd, en het draagvlak voor de activiteit.

  • de allianties die de aanvrager aangaat om verbinding te leggen met anderen om een betekenisrijk project tot stand te brengen,

  • het belang van het presentatieplan wordt beoordeeld op de wijze waarop beoogd wordt op een inspirerende wijze een passend publiek te bereiken.

 • 2 Indien de bijdrage door twee of meer partijen wordt aangevraagd, telt dit in principe in positieve zin mee. Daarbij wordt beoordeeld of het aan de samenwerking ten grondslag liggende plan meerwaarde heeft.

 • 3 Indien het bevoegd adviesorgaan de in het eerste lid en voor zover van toepassing het in het tweede lid van dit artikel bedoelde aspecten niet van voldoende belang acht, komt het tot een negatief advies over de aanvraag. Indien het bevoegd adviesorgaan de in het eerste lid en voor zover van toepassing de in het tweede lid van dit artikel bedoelde aspecten wel van voldoende belang acht, komt het tot een positief advies over de aanvraag.

 • 4 Een positief advies kan vergezeld gaan van een aanbeveling over de hoogte van de toe te kennen bijdrage en over de periode waarover de financiële bijdrage verstrekt wordt.

 • 5 Het bestuur kan het bevoegd adviesorgaan verzoeken de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken op basis van het oordeel zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 december 2016, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2017. De regeling is van kracht totdat het budget is uitgeput.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De stichting Mondriaan Fonds,

B. Donker

directeur-bestuurder

Terug naar begin van de pagina