Wijzigingsbesluit Besluit mandaat Registratie Niet-Ingezetenen

Geldend van 18-03-2017 t/m heden

Wijziging Besluit mandaat Registratie Niet-Ingezetenen

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 10:4 en artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien het RNI Convenant Dienstverlening en de daarin overeengekomen werkzaamheden genoemd in artikel 2;

Besluit

Artikel II

Besluiten die ter uitvoering van het convenant door het college van burgemeester en wethouders van Westland genomen zijn in de periode van 1 januari 2016 tot de datum van inwerkingtreding van dit besluit, worden aangemerkt als te zijn genomen namens de Minister.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina