Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit mandaat, volmacht en machtiging SNN inzake subsidieverstrekking Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld

Geldend van 01-04-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 13 maart 2017, nr. WJZ/17034491, houdende regels inzake mandaat, volmacht en machtiging aan het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland voor aangelegenheden met betrekking tot subsidieverstrekking op grond van de Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld (Besluit mandaat, volmacht en machtiging SNN inzake subsidieverstrekking Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland;

Besluit:

Artikel 1

Aan het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van feitelijke handelingen die verband houden met de subsidieverstrekking op grond van de Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld.

Artikel 2

Aan het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland wordt tevens mandaat en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in artikel 1, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep.

Artikel 3

In het geval de Minister van Economische Zaken een mededeling doet aan het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland dat een aangelegenheid als bedoeld in artikel 1 door hem zal worden behandeld, wordt ten aanzien van die aangelegenheid mandaat, volmacht en machtiging verleend aan de Nationaal Coördinator Groningen van het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel 4

  • 1 Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland kan voor de in de artikelen 1 en 2 bedoelde aangelegenheden ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan de functionarissen werkzaam bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

  • 2 Het verlenen van ondermandaat, volmacht en machtiging alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overeenstemming met de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken.

  • 3 Een afschrift van besluiten inzake ondermandaat, volmacht en machtiging als bedoeld in het tweede lid wordt gezonden aan de secretaris-generaal en de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en aan degenen aan wie krachtens het besluit ondermandaat is verleend.

Artikel 5

Het krachtens mandaat, volmacht of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Economische Zaken,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 6

Een afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan degenen aan wie krachtens dit besluit mandaat, volmacht en machtiging is verleend.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2017.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging SNN inzake subsidieverstrekking Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 maart 2017

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp