Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit grenswaarde voor vergunningplichtige activiteiten (programmatische aanpak stikstof)

Geldend van 17-03-2017 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Infrastructuur en Milieu van 10 maart 2017, nr. DGAN-NB/17025195 betreffende de grenswaarde voor vergunningplichtige activiteiten op grond van de Wet natuurbescherming in verband met de programmatische aanpak stikstof

De Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Infrastructuur en Milieu, handelende in overeenstemming met gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland;

Gelet op artikel 2.12, vierde lid, van het Besluit natuurbescherming;

Besluiten:

Artikel 1

Voor de toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, en tweede lid van het Besluit natuurbescherming geldt in het Natura 2000-gebied Zouweboezem weer een waarde van 1 mol per hectare per jaar.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 17 maart 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 maart 2017

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus