Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vergoeding Kanselier der Nederlandse Orden

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Besluit van 21 december 2016, no. 2016-0000797477, houdende regeling vergoeding voor de Kanselier der Nederlandse Orden

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 14 tweede lid van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

Besluit:

Artikel 1

De bezoldiging van de Kanselier der Nederlandse Orden wordt vastgesteld volgens het maximum salarisnummer, behorend bij schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, rekening houdend met een tijdsbesteding van gemiddeld 8 uur per week.

Artikel 2

De Kanselier der Nederlandse Orden ontvangt een vergoeding voor reis- en verblijfkosten op grond van het Reisbesluit binnenland.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk