Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo[Regeling vervalt per 01-08-2022.]

Geldend van 01-08-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 februari 2017, nr. MBO/1065470, houdende regels voor subsidieverstrekking voor verbetering van het studiesucces van mbo-gediplomeerden in het eerste jaar van het hbo (Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo)

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Te subsidiëren activiteiten

De minister kan aan het bevoegd gezag van een mbo-instelling of een hogeschool subsidie verstrekken voor het uitvoeren van activiteiten die bijdragen aan de succesvolle afronding van het eerste studiejaar van een hbo-opleiding door een mbo-gediplomeerde.

Artikel 3. Brochure doorstroom mbo-hbo

 • 1 De brochure is een overzicht van plannen van studenten om het studiesucces van mbo-gediplomeerden in het eerste studiejaar van een hbo-opleiding te verbeteren.

 • 2 De brochure wordt gepubliceerd op www.dus-i.nl/doorstroom-mbo-hbo.

Artikel 4. Subsidiecriteria en weigeringsgronden

 • 2 Activiteiten in aanvulling op de studentenplannen komen slechts voor subsidie in aanmerking indien zij:

  • a. aantoonbaar bijdragen aan de verbetering van het studiesucces van mbo-gediplomeerden in het eerste studiejaar van een hbo-opleiding;

  • b. zijn gericht op mbo-studenten of hbo-studenten; en

  • c. geen activiteiten betreffen die reeds aan de studenten worden aangeboden.

 • 3 Onverminderd artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht kan de subsidieverstrekking in ieder geval geheel of gedeeltelijk worden geweigerd, indien:

  • a. de kosten voor de activiteiten niet in redelijke verhouding staan tot de beoogde resultaten; of

  • b. onvoldoende is aangetoond dat de subsidie noodzakelijk is voor het uitvoeren van de activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd.

Artikel 5. Uitvoering activiteiten

 • 1 De te subsidiëren activiteiten vangen uiterlijk in het studiejaar 2018/2019 aan.

 • 2 De te subsidiëren activiteiten zijn uiterlijk na drie studiejaren afgerond.

Artikel 6. Omvang subsidie

De subsidie bedraagt ten minste € 25.000,– en ten hoogste € 200.000,– per subsidieaanvraag.

Artikel 7. Subsidieplafond

 • 1 Voor subsidieverlening op grond van deze regeling is voor het kalenderjaar 2017 een bedrag van € 4.000.000,– beschikbaar. Voor het kalenderjaar 2018 is een bedrag van € 7.000.000,– beschikbaar.

 • 2 Indien het bedrag dat voor subsidieverlening voor het kalenderjaar 2017 beschikbaar is, door subsidieverleningen niet wordt uitgeput, wordt dit resterende bedrag toegevoegd aan het bedrag dat voor subsidieverstrekking voor het kalenderjaar 2018 beschikbaar is.

Artikel 8. Wijze van verdeling beschikbare middelen

De minister verdeelt het ingevolge het subsidieplafond beschikbare bedrag op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Artikel 9. Subsidieaanvraag

 • 2 In 2017 kunnen aanvragen worden ingediend van 1 augustus 2017 tot en met 30 september 2017. In 2018 kunnen aanvragen worden ingediend van 1 januari 2018 tot en met 30 april 2018. De minister wijst aanvragen die zijn ingediend buiten deze perioden, af.

 • 3 De aanvrager verklaart in zijn aanvraag dat de activiteiten waaraan in aanvulling op de studentenplannen uitvoering wordt gegeven, geen activiteiten zijn die reeds aan de studenten worden aangeboden.

 • 4 Per aanvraagperiode wordt aan een mbo-instelling of een hogeschool ten hoogste één subsidie verstrekt.

Artikel 10. Activiteitenplan

In aanvulling op artikel 3.4 van de kaderregeling bevat het activiteitenplan ten minste:

 • a. een uitwerking van het studentenplan of de studentenplannen uit de brochure waaraan uitvoering wordt gegeven en, indien van toepassing, een uitwerking van de activiteiten waaraan in aanvulling op één of meerdere studentenplannen uitvoering wordt gegeven;

 • b. een analyse van de behoeften waarin de activiteiten voorzien en de wijze waarop de activiteiten bijdragen aan de verbetering van het studiesucces van mbo-gediplomeerden in het eerste studiejaar van een hbo-opleiding; en

 • c. een schriftelijke verklaring van de deelnemersraad, bedoeld in artikel 8a.1.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs of de medezeggenschapsraad, bedoeld in artikel 10.17 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek van de aanvrager, waaruit blijkt dat de raad heeft ingestemd met het activiteitenplan.

Artikel 11. Verplichtingen

 • 1 De subsidieontvanger verleent op verzoek van de minister medewerking aan ten minste één landelijke of één regionale bijeenkomst die in het kader van de Gelijke Kansen Alliantie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal worden georganiseerd.

 • 2 Als de subsidieontvanger na indiening van de subsidieaanvraag voor dezelfde of soortgelijke activiteiten een subsidie of een andere financiële bijdrage aanvraagt bij één of meer andere bestuursorganen, doet hij daarvan terstond mededeling aan de minister.

Artikel 12. Andere financiële bijdragen

De minister kan subsidies of andere financiële bijdragen die zijn verstrekt door één of meer andere bestuursorganen voor dezelfde of soortgelijke activiteiten, in mindering brengen bij de vaststelling van de subsidie.

Artikel 13. Besteding en verantwoording

 • 1 De subsidie van € 25.000,– tot € 125.000,– wordt direct vastgesteld binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag. In afwijking van artikel 6.1, tweede lid, van de kaderregeling betaalt de minister per kwartaal een gelijk deel van het subsidiebedrag. Indien de activiteiten volledig zijn uitgevoerd en aan alle verplichtingen is voldaan, kan het niet aangewende deel van de subsidie worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt. De verantwoording geschiedt in de jaarverslaggeving overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs met model G onderdeel 1. De verwerking van niet-bestede middelen geschiedt in de jaarrekening van het laatste jaar van besteding.

 • 2 De subsidie van € 125.000,– en meer wordt verleend binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag. De subsidie wordt uitsluitend besteed aan de activiteiten waarvoor deze wordt verleend. In afwijking van artikel 6.1, tweede lid, van de kaderregeling verleent de minister een voorschot van 100% en betaalt per kwartaal een gelijk deel van het subsidiebedrag. De verantwoording van de subsidie geschiedt in de jaarverslaggeving overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs met model G onderdeel 2. De verwerking van niet-bestede middelen geschiedt in de jaarrekening van het laatste jaar van besteding. De vaststelling vindt plaats binnen een jaar na de indiening van het jaarverslag over het laatste jaar van besteding. Niet-bestede middelen worden teruggevorderd.

Artikel 14. Activiteitenverslag

 • 1 De subsidieontvanger toont aan de hand van een activiteitenverslag aan dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. Het activiteitenverslag kan worden opgenomen in het jaarverslag en komt wat betreft de inrichting overeen met de inrichting van het activiteitenplan. Indien het activiteitenverslag niet wordt opgenomen in het jaarverslag, wordt het voor 1 juli gezonden aan DUS-I.

 • 2 Het activiteitenverslag bevat:

  • a. een overzicht van de gerealiseerde activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt,

  • b. een beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de gerealiseerde activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt,

  • c. een beschrijving van de met de activiteiten gerealiseerde doelstellingen, resultaten of producten, en

  • d. een beschrijving in hoeverre is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

Artikel 15. Wijziging Regeling jaarverslaggeving onderwijs

[Red: Wijzigt de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.]

Artikel 16. Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2017 met dien verstande dat artikel 15 in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en geldt met ingang van het verslagjaar 2016.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 augustus 2022.

Artikel 17. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker